Przetargi.pl
Wykonanie niwelacji działek gminnych przy ul. Spacerowej w Zawierciu (dz. nr 113,79/1, 94/6, 94/7) w ramach zadania pn.: Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie.

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6722684 , fax. 032 6721513
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Zawiercie
  ul. Leśna 2 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6722684, fax. 032 6721513
  REGON: 00051596800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie niwelacji działek gminnych przy ul. Spacerowej w Zawierciu (dz. nr 113,79/1, 94/6, 94/7) w ramach zadania pn.: Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie niwelacji działek gminnych przy ul. Spacerowej w Zawierciu (dz. nr 113,79/1, 94/6, 94/7) w ramach zadania pn.: Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie. Zakres robót obejmuje: wycinkę i karczowanie drzew owocowych śr. 20-30 cm 8 szt; wykonanie wycinki i karczowanie zagajników ok. 100m? wraz z odwozem karpiny ok. 12m? na odległość do 5 km; wywóz gruzu i śmieci znajdujących się na terenie na odległość do 5 km ok. 5,0m?; niwelacja terenu spycharką 3.685m?; humusowanie terenu - grubość humusu 5 cm 3.685m?; założenie trawników ( trawa niskopienna) z pielęgnacją 3.685m?; wznowienie punktów granicznych 4 szt; zakup gruntu do wyrównania działki 520m? oraz pozostałe roboty ujęte w przedmiarze robót. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (przedmiar robót, dokumentacja fotograficzna, mapy) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR oraz będą zgodne pod względem: a. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f. standardów emisyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach