Przetargi.pl
Wykonanie niezbędnych prac dla branży instalacje elektryczne oraz branży konstrukcyjno-budowlanej w obiektach wchodzących w skład elektrociepłowni biogazowej, znajdującej się na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektu niezagrażającego zdrowiu lub życiu użytkowników.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 530 813 , fax. 618 530 842
 • Data zamieszczenia: 2022-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  al. Marcinkowskiego 11
  61-827 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 530 813, fax. 618 530 842
  REGON: 30214486300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie niezbędnych prac dla branży instalacje elektryczne oraz branży konstrukcyjno-budowlanej w obiektach wchodzących w skład elektrociepłowni biogazowej, znajdującej się na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektu niezagrażającego zdrowiu lub życiu użytkowników.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego dla życia i zdrowia ludzi funkcjonowania instalacji wykorzystującej biogaz składowiskowy. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach