Przetargi.pl
WYKONANIE NIEZAPLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH ORAZ USUWANIE AWARII W RAMACH ZLECENIA STAŁEGO W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY SZPROTAWA

Gmina Szprotawa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-300 Szprotawa, Rynek 45
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3760772 , fax. 68 3762220
 • Data zamieszczenia: 2014-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szprotawa
  Rynek 45 45
  67-300 Szprotawa, woj. lubuskie
  tel. 068 3760772, fax. 68 3762220
  REGON: 00052677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szprotawa.bip.pbox.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE NIEZAPLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH ORAZ USUWANIE AWARII W RAMACH ZLECENIA STAŁEGO W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY SZPROTAWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nieprzewidzianych prac remontowych w ciągu roku oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego w budynkach stanowiących mienie gminy Szprotawa w latach 2015-2016. Specyfiką ww robót jest realizowanie zleceń w różnych czasookresach, a zatem mogą wystąpić kilkumiesięczne przerwy w robotach, bądź konieczność wykonania kilku napraw jednocześnie w krótkim terminie. Zamawiający wskazuje zakres robót do wykonania, Wykonawca wycenia zlecone prace w oparciu o stawki zaproponowane w ofercie przetargowej przedstawiając kosztorys ofertowy do akceptacji Zamawiającemu. Końcowe rozliczanie prac przez Zamawiającego następować będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę , wyszczególniającego ilości i rodzaj wykonanych robót, ilości zużytych materiałów w oparciu o obowiązujące normy (ilość roboczogodzin, nakłady materiałowe oraz praca sprzętu nie mogą być wyższa niż przewidziane w KNR dla poszczególnych rodzajów robót lub pracy sprzętu- w przypadku stwierdzenia wartości wyższych niż przewiduje norma zamawiający będzie korygował ilości roboczogodzin, ilości materiałów czy ilości pracy sprzętu do ilości przewidzianych normą) , stawkę pracy sprzętu i ceny zakupu materiałów wg minimalnych cen SEKOCENBUD-u dla woj. lubuskiego aktualnych na dzień wykonywania typowego zakresu robót oraz w oparciu o składniki podane w ofercie. Roboty związane z usuwaniem pilnych awarii wykonywane będą przez Wykonawcę bez przedkładania kosztorysu ofertowego i rozliczane ww. kosztorysem powykonawczym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Część I Zamówienia Wykonywanie nieprzewidzianych prac remontowych w ciągu roku oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego w zakresie robót elektrycznych w budynkach stanowiących mienie gminy Szprotawa tj: - naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w przypadku wystąpienia awarii, - wymiana głównego zabezpieczenia w razie awarii, - sprawdzenie sprawności instalacji, usuwanie usterek, wykonanie drobnych napraw, -dokonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej wymaganych przy prowadzeniu książki obiektu budowlanego, - instalowanie automatów korytarzowych, ograniczników poboru mocy w uzasadnionych przypadkach, - naprawa pomp, hydroforów itp w zakresie instalacji elektrycznej. -naprawa lub częściowa wymiana instalacji odgromowej, - dokonywanie napraw i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego będącego mieniem gminy Szprotawa z wyłączeniem bieżącej konserwacji (wymiana żarówek, bezpieczników) wykonywanej przez zakład energetyczny ENEA. Część II Zamówienia Wykonywanie nieprzewidzianych prac remontowych w ciągu roku oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego w zakresie robót instalacyjnych wod-kan i c.o. w budynkach stanowiących mienie gminy Szprotawa tj: - wymiana rur wodno-kanalizacyjnych w przypadkach awaryjnych, - roboty naprawczo - konserwacyjne hydroforów, pomp itp. - wymiana armatury, urządzeń sanitarnych, - odwodnienie budynków, m. innymi drenaż, - prace naprawcze szamb przydomowych, wykonanie przelewów, studzienek kanalizacyjnych, - udrażnianie instalacji kanalizacyjnej, - wymiana, montaż grzejników, zbiorników wyrównawczych, -naprawa lub wymiana pieców c.o oraz instalacji c.o. - usuwanie usterek, wykonanie drobnych napraw, itp. -dokonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej wymaganych przy prowadzeniu książki obiektu budowlanego, Część III Zamówienia Wykonywanie nieprzewidzianych prac remontowych w ciągu roku oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego w zakresie robót budowlanych w budynkach stanowiących mienie gminy Szprotawa tj: -naprawa stolarki okiennej i drzwiowej -usuwanie nieszczelności pokryć dachowych -drobne prace murarskie i tynkarskie -prace konserwacyjne przewodów kominowych -naprawa obróbek blacharskich -malowanie pomieszczeń -dokonywanie okresowych przeglądów wymaganych przy prowadzeniu książki obiektu budowlanego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: szprotawa.bip.pbox.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach