Przetargi.pl
Wykonanie naprawy układu wodnego armatki wodnej Renault Kerax - Tajfun II

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8412743, 8412740 , fax. 061 8412744
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2A 2A
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8412743, 8412740, fax. 061 8412744
  REGON: 63070341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie naprawy układu wodnego armatki wodnej Renault Kerax - Tajfun II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie naprawy zabudowy (nadwozia kompozytowego) pojazdu RENAULT KERAX, nr rej. HPU A169, nr VIN VF633EVC000101387 (armatka wodna Tajfun III, r.prod. 2004), mająca na celu pełne przywrócenie sprawności technicznej pojazdu do stanu sprzed awarii, z zachowaniem pierwotnych parametrów techniczno - użytkowych pojazdu określonych przez producenta, wg następujących czynności: 1. Trójnik ? - 2 szt. 2. Nypel ? - 4 szt. 3. Wirnik turbiny duży - 1szt. 4. Wirnik turbiny mały - 1 szt. 5. Uszczelniacz mechaniczny - 2 szt. 6. Łożyska - 2 szt. 7. Uszczelnka pokrywy - 2 szt. 8. Nypel ? - ? - 1 szt. 2. Wykonawca, przed złożeniem oferty, może dokonać oględzin uszkodzonego pojazdu w dniach 14 - 16 listopada 2011 r. w siedzibie producenta pojazdu - ISS Wawrzaszek ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zamiaru przeprowadzenia oględzin, Zgłoszenia należy kierować na nr tel. 33 827 08 00. 3. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę oraz wszystkie wymienione elementy (przy czym warunki gwarancji na zastosowane do naprawy części odpowiadają warunkom gwarancji ich producenta). 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego naprawy lub wymianę w pojeździe dodatkowych części zamiennych nie ujętych w pkt 1. w ramach prawa opcji, po szczegółowych konsultacjach z Zamawiającym. Wartość opcji nie przekroczy kwoty 9 129,06 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/591/1366/Tabela.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach