Przetargi.pl
Wykonanie naprawy pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku nr 26 w Krakowie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4551297 , fax. 012 4551306
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Mogilska 85 85
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4551297, fax. 012 4551306
  REGON: 35013684328100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzikrakow.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie naprawy pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku nr 26 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy pokrycia stropodachu żelbetowego poprzez krycie dachu termozgrzewalną papą bitumiczną wierzchniego krycia grubości minimum 5,2 mm z warstwą wentylowaną na istniejącym pokryciu z papy asfaltowej oraz w pokrycia dachu drewnianego nad strychem użytkowym poprzez wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej grubości minimum 5,2 mm, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej (w części wymagają wymiany), rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (wymagają wymiany) w budynku nr 26 - warsztat w kompleksie wojskowym w Krakowie przy ul. Skrzatów 2 obejmujący następujące prace: - rozebranie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych; - miejscowe rozebranie pokrycia dachu z papy asfaltowej; - wykonanie i wymiana części obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; - naprawa tynków kominów; - rozbiórka części komina murowanego; - wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu z papy asfaltowej z warstwą wentylowaną na stropodachu żelbetowym; - wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu z papy asfaltowej na dachu drewnianym; - przewóz złomu z rozbiórki ; - wywóz i unieszkodliwienie materiałów z rozbiórki; Naprawy pokrycia stropodachu żelbetowego poprzez krycie dachu termozgrzewalną papą bitumiczną wierzchniego krycia grubości minimum 5,2 mm z warstwą wentylowaną na istniejącym pokryciu z papy asfaltowej oraz w pokrycia dachu drewnianego nad strychem użytkowym poprzez wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej grubości minimum 5,2 mm, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 - 0,55 mm (w części wymagają wymiany), rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (wymagają wymiany)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzikrakow.internetdsl.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach