Przetargi.pl
Wykonanie napraw balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach mieszkaniowych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-281 Poznań, ul. Konfederacka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 850 83 40 , fax. 618 523 124
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Konfederacka 4
  60-281 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 850 83 40, fax. 618 523 124
  REGON: 63068297700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ptbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie napraw balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach mieszkaniowych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach usytuowanych w Poznaniu i Lesznie. Postępowanie w zależności od lokalizacji podzielono na trzy następujące części: Część I - ul.: Słowiańska 53AC, 55CB, Konfederacka 4, Folwarczna 30,34,38 w Poznaniu, Część II - ul. Robocza 21AB w Poznaniu, Część III – ul. Rejtana 119-120 w Lesznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: część I- 2 500,00 zł, część II- 3 500,00 zł, część III- 1 500,00 zł . 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) bgwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku 42 1130 1088 0002 0417 0020 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP-5/PN/2020 Remont balkonów i elewacji”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, f) przedmiotowe zobowiązanie gwaranta, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie będzie zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy, g) właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazywać będzie siedziba Zamawiającego, h) wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa powinny zawierać w tekście gwarancji swoją definicję. 7. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 8. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii polecenia przelewu - załączenie kopii ułatwi identyfikację wniesionych wadiów. 9. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, jeżeli w treści dokumentu zastrzeżono jego ważność uzależnioną od posiadania oryginału (jeśli zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie wadium). Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium. 10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa w art. 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dowód wniesienia wadium (odrębnie przed terminem składania ofert lub do oferty), 2) do oferty- w przypadku złożenia oferty wspólnej- pełnomocnictwo do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) do oferty- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO wzór załącznik nr 9 do SIWZ, 4) Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (informacja z otwarcia ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach