Przetargi.pl
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej”

Gmina Iłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 368 14 00 , fax. 68 368 14 01
 • Data zamieszczenia: 2020-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłowa
  ul. Żeromskiego 27
  68-120 Iłowa, woj. lubuskie
  tel. 68 368 14 00, fax. 68 368 14 01
  REGON: 97077085300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej”. W zakres inwestycji wchodzi opracowanie: - dokumentacji projektowej w tym projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże w ilości 5 egz. każdy, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - kosztorysu inwestorskiego, - harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, - uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, certyfikatów itp. wynikających z wykonanej dokumentacji oraz prowadzonych robót, oraz wykonanie na podstawie ww. opracowań robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Pałacowej w Iłowej. Zakres robót budowlanych obejmuje przede wszystkim: a) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z obrzeżami, b) Wykonanie oświetlenia drogowego, c) Wykonanie podbudowy, d) Wykonanie nawierzchni drogi e) Wykonanie oznakowania drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz w załącznikach, w szczególności w: 1) Projekcie umowy - załącznik nr 7 do SIWZ, 2) Programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 8 do SIWZ 4. Zakres objęty zamówieniem zawarty jest w PFU wraz z przedmiarem robót, który stanowi podstawę do sporządzenia oferty. Zamawiający zastrzega, że załączony przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy przy sporządzeniu oferty. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie koszt związane z realizacja przedmiotu zamówienia 5. W przypadku gdy w niniejszej SIWZ oraz w PFU został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 6. W przypadku gdy w niniejszej SIWZ oraz w PFU przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Ilekroć w niniejszej SIWZ oraz w PFU mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy pzp. 8. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów przedstawić stosowne dokumenty i uzyskać akceptację zamawiającego na ich wbudowanie. 9. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: 1) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, 2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, 3) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót oraz terenów i dróg, które będą wymagały uporządkowania wskutek wykonywania robót związanych z przedmiotem zamówienia, 4) demontaż obiektów tymczasowych, 5) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania, 6) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót. 10. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). 11. Wymagany okres Gwarancji. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił gwarancji jakości (w tym również na zastosowane wyroby budowlane) na okres od 36 do 60 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. 4. Nomenklatura wg CPV: 71320000-7, 45233140-2, 45111200-0, 45111291-4, 71355000-1. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na postawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666.), osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia roboty branży ogólnobudowlanej, roboty w branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej. 6. Obowiązek określony w ust. 5 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r., poz.922). 9. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100-zł brutto za każdą osobę za każdy dzień wykonywania pracy bez dopełnionego obowiązku o którym mowa w ust. 5. 10. Obowiązki Wykonawcy: Prace projektowe: 1) Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze służbami Zamawiającego; 2) Zamawiający nie zapewnia map do celów projektowych, map władania, wypisów, wyrysów itd. Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty własnym staraniem i na własny koszt; 3) Wszelkie niezbędne prace poprzedzające opracowanie dokumentacji projektowej oraz poprzedzające roboty budowlane Wykonawca wykona na koszt własny; 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacji projektowej na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych; 5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację przyjętych rozwiązań; 6) Dokumentacja będzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, rysunki, opisy; 7) W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania; 8) Dokumentacje projektowe mają określać parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych wyrobów; 9) Do obowiązków Wykonawcy należy przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej określonej w Rozdziale III ust. 1 SIWZ tj.: a) Projekt budowlany odrębnie dla każdej z branż 5 egz, b) Projekt wykonawczy odrębnie dla każdej z branż 5 egz., c) kosztorysy, przedmiar robót odrębnie dla każdej z branż 3 egz., d) STWiORB odrębnie dla każdej z branż 3 egz., e) Dokumentacja powykonawcza 3 egz. f) oraz całość dokumentacji zapisaną na płycie CD/DVD – 2 komplety. Wymagana jest dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem PDF. Jeden komplet to trzy nośniki elektroniczne: jeden nośnik winien zawierać STWiORB oraz przedmiar i kosztorys ofertowy, drugi nośnik winien zawierać przedmiar i kosztorys inwestorski, trzeci nośnik winien zawierać dokumentację techniczną (część rysunkowa i opisowa) wraz z uzgodnieniami i pozostałymi dokumentami. g) Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla całego zadania, w którym wartość robót i dostaw oraz terminy musza być zgodne ze złożona ofertą, h) Świadectwa charakterystyki energetycznej dla wykonanego obiektu; i) Decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu/zawiadomienie o zakończeniu robot budowlanych, jeśli jest wymagane przez przepisy prawa; 10) Wykonawca zobowiązuje się opatrzyć dokumentacje, jak i ich części pisemnym oświadczeniem, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się opatrzyć dokumentacje, jak i ich części pisemnym oświadczeniem, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa w tym ustępie stanowią integralną część dokumentacji; 11) Miejscem przekazania dokumentacji lub jej części będzie siedziba Zamawiającego; 12) Przy przekazaniu dokumentacji lub jej części Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia jej kompletności i jakości. Podpisanie protokołu przekazania przez Zamawiającego jest wyłącznie dowodem przekazania dokumentacji przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie i nie stanowi potwierdzenia jej jakości i rzetelności; 13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. opłat z tytułu uzgodnień, decyzji, zaopiniowania dokumentacji przez właściwe władze lub instytucje oraz uzyskanie danych technicznych, itp.; 14) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji lub jej części będzie protokół odbioru przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron 15) Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej do zapewnienia nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego tj. do dnia jego całkowitego zakończenia i rozliczenia; 16) Żadna część robót budowlanych nie zostanie rozpoczęta dopóki odpowiednia dokumentacja projektowa nie zostanie zaaprobowana przez Zamawiającego; 17) Aprobata Zamawiającego nie będzie miała wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie określonym niniejszą umową; 18) Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca; 19) Na potrzeby uzyskania przez Wykonawcę wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, warunków i in. niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udzieli Wykonawcy koniecznych pełnomocnictw; Roboty budowlane 20) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową, wytycznymi określonymi w SIWZ oraz w załączniku Nr 8 (PFU), obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego; 21) Użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w PFU; 22) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego w przypadku, gdy wytyczne projektowe (w tym program funkcjonalno-użytkowy) nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu mającego wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzgodnienia tych elementów z autorem PFU i Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiałów, na Wykonawcy ciąży obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie; 23) Stosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy; 24) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach; 25) Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej, wykonanej w 3 egzemplarzach. Każdy z dokumentów musi być potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i opatrzony czytelnym podpisem osoby odpowiedzialnej; 26) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza: a. instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, b. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, c. protokoły z badania materiałów i urządzeń, d. dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, e. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta, f. ostateczne pozwolenia na użytkowanie, 27) Protokolarne przejęcie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienie należytego ładu i porządku; 28) Urządzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania budowy; 29) Zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu; 30) Prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 31) W cenie oferty Wykonawca zapewnienia obsługę geodezyjną, w tym wykonania powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, jeśli będą niezbędne dla prawidłowego zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 32) Używanie do wykonywania prac wyłącznie wydajnych oraz sprawnych maszyn, urządzeń i sprzętu. Odpowiedzialność za ich stan techniczny oraz zgodność z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy; 33) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP; 34) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca; 35) W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcia działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokólarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego; 39) W cenie oferty Wykonawcy pozostaje utylizacja materiałów z ewentualnego demontażu elementów istniejących; 40) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę; 41) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli te były związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; 42) Zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narażonej na zniszczenie lub uszkodzenie; 43) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 45) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca; 46) Odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi; 47) Naprawa urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac jak również odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów i terenów objętych robotami budowlanymi jak również terenów przyległych, z których korzystał Wykonawca w trakcie realizacji umowy, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca; 48) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii; 49) Bezzwłoczne pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach stanowiących przeszkodę w realizacji przedmiotu umowy; 50) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 51) Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych; 52) W przypadku prac ulegających zakryciu, kierownik budowy zobowiązany jest do złożenia wniosku do inspektora nadzoru inwestorskiego o odbiór wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy; 53) Uczestniczenie w radach budowy. 54) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 55) Kierownik budowy/robót, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robót budowlanych w taki sposób, aby dokonywane wpisy były czytelne (pismo staranne), 56) Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Uruchomienie obiektu. 1) Wykonawca zapewni uruchomienie całego obiektu i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego użytkowania bez konieczności dodatkowego doposażania ze strony użytkownika oraz wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów, wyposażenia p.poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń technologicznych w tym m.in. instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla całej inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu w tym również scenariusza ewakuacji obiektów. 2) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi technicznej przez okres gwarancji, począwszy od daty przekazania obiektu do użytkowania, wykonanych wszystkich instalacji, wraz z zapewnieniem dostaw materiałów eksploatacyjnych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz wszystkich zamontowanych instalacji, które zostały zamontowane przez Wykonawcę, a posiadające w swoich dokumentach gwarancyjnych zapis o obsłudze technicznej. 17. Informacje dodatkowe Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert częściowych, b) zawarcia umowy ramowej; c) składania ofert wariantowych, d) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; e) prawa opcji, f) rozliczenia w walutach obcych; g) przeprowadzenia aukcji elektronicznej; h) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; i) dynamicznego systemu zakupów; j) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 18. W przypadku gdy w niniejszej SIWZ oraz w PFU został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 19. W przypadku gdy w niniejszej SIWZ oraz w PFU przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 20. Ilekroć w niniejszej SIWZ oraz w PFU mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy pzp. 21. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów przedstawić stosowne dokumenty i uzyskać akceptację zamawiającego na ich wbudowanie. 22. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN). 2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Nr: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004, z dopiskiem „Wadium – „Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej” 4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty oryginał lub kserokopię dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) poświadczoną za zgodność z oryginałem. 5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w odrębnej kopercie w sposób umożliwiający zwrot. W przypadku niezastosowania się do powyższego, zwrot oryginału będzie niemożliwy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem poręczenia/gwarancji (Zamawiającym) jest Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 3) kwotę wadium, 4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 5.1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 5.2) którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie: b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 6. 8. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach