Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Miasto Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427162854 w. 200, 7143200 , fax. 427 143 203
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Zgierz
  Plac Jana Pawła II 16
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427162854 w. 200, 7143200, fax. 427 143 203
  REGON: 47205772100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umz.zgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu: 1) modernizacji ulicy Długiej na odcinku od placu Kilińskiego do ul. Narutowicza, 2) modernizacji ulicy Długiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do placu Kilińskiego, zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym (załącznik nr 1), mapą poglądową (załącznik nr 2), aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WUOZ-ZN.5183.15.2018.ES z dnia 18.05.2018 r., nr WUOZ-ZN.5183.952.2018.ES z dnia 27.11.2018r. (załącznik nr 3). Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje: A. Wykonanie dokumentacji projektowej: - sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót oraz wszelkich wymaganych uzgodnień , opinii i opracowań, - sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - sporządzenie przedmiaru robót. Dokumentację należy sporządzić i dostarczyć w wersji papierowej – po 4 komplety oraz w wersji elektronicznej - po 1 komplecie dla każdej z dwóch części zadania oddzielnie. WARUNKI SZCZEGÓLNE: 1. Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. Zamawiający ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do proponowanych rozwiązań projektowych. 2. Dokumentację projektową Wykonawca winien opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego. 3. Prace projektowe winny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 4. Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie uzgodnienia i opinie zewnętrzne oraz opracowania wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 5. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z uzyskaniem materiałów i informacji do projektowania oraz koszty związane z uzgodnieniami. UWAGA: Planowana jest wymiana przez PGE Dystrybucja S.A. istniejących słupów typu „żn” zlokalizowanych w pasie drogowym na słupy typu „wirowane”. Wykonawca jest zobowiązany po przejęciu terenu budowy do umożliwienia wykonania tych prac w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A.. B. W zakresie modernizacji ul. Długiej na odcinku od placu Kilińskiego do ul. Narutowicza przewiduje się: Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna min. - bit. gr. min. 6 cm, - warstwa wyrównawcza min. – bit. gr. 0-3 cm - warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. Ułożenie powyższych warstw nawierzchni należy wykonać po wcześniejszym frezowaniu na głębokość ok. 6 cm, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni mineralno – bitumicznej. Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem, Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna z kostki granitowej lub betonowej kostki, naśladującej kostkę granitową (z posypką kamienną) gr. 8 cm (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), - podsypka piaskowo – cementowa, gr. 4 cm, - kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm, - piasek żwirowy o grubości 15 cm, - grunt G1. Konstrukcja chodnika: - warstwa ścieralna – płytka betonowa 30 x 30 cm (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), kolor szary, gr. 6 cm, od strony jezdni pas z kostki granitowej lub betonowej naśladującej kostkę granitową (z posypka kamienną) koloru czerwonego, z tego samego materiału pas wyrównujący od strony zabudowy, - podsypka piaskowo – cementowa, gr. 4 cm, - kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm, - piasek żwirowy, gr. 10 cm, - grunt G1. Usytuowanie elementów małej architektury – (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) Odwodnienie: Odwodnienie drogi rozwiązane poprzez spływ wód opadowych po powierzchni jezdni i chodników prowadzone przy krawężnikach do istniejącej kanalizacji deszczowej. Roboty rozbiórkowe Wykonanie robót rozbiórkowych w niezbędnym zakresie, w tym: nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, zjazdów, krawężników Obmiary charakterystyczne: Długość odcinka: ok. 150 m Powierzchnia jezdni: ok.1400 m2 Powierzchnia chodników, zjazdów: ok.780 m2 C. W zakresie modernizacji ul. Długiej na odcinku od ulicy Długiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do placu Kilińskiego przewiduje się: Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna min. - bit. gr. min. 6 cm, - warstwa wyrównawcza min. – bit. gr. 0-3 cm - warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. Ułożenie powyższych warstw nawierzchni należy wykonać po wcześniejszym frezowaniu na głębokość ok. 6 cm, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni mineralno – bitumicznej. Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem, Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna z kostki granitowej lub betonowej kostki, naśladującej kostkę granitową (z posypką kamienną) gr. 8 cm (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), - podsypka piaskowo – cementowa, gr. 4 cm, - kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm, - piasek żwirowy o grubości 15 cm, - grunt G1. Konstrukcja chodnika: - warstwa ścieralna – płytka betonowa 30 x 30 cm (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), kolor szary, gr. 6 cm, od strony jezdni pas z kostki granitowej lub betonowej naśladującej kostkę granitową (z posypka kamienną) koloru czerwonego, z tego samego materiału pas wyrównujący od strony zabudowy, - podsypka piaskowo – cementowa, gr. 4 cm, - kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm, - piasek żwirowy, gr. 10 cm, - grunt G1. Usytuowanie elementów małej architektury – (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) Odwodnienie: Odwodnienie drogi rozwiązane poprzez spływ wód opadowych po powierzchni jezdni i chodników prowadzone przy krawężnikach do istniejącej kanalizacji deszczowej. Roboty rozbiórkowe Wykonanie robót rozbiórkowych w niezbędnym zakresie, w tym: nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, zjazdów, krawężników Obmiary charakterystyczne: Długość odcinka: ok. 160 m Powierzchnia jezdni: ok.1600 m2 Powierzchnia chodników, zjazdów: ok.880 m2 D. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektowych wskazujących na współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z wzorem i treścią uzgodnioną z Zamawiającym, zgodną z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji o wymiarach nie mniejszych niż. 80 x 120 cm. – 4 szt. IV. Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty uzgodnień, map, prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej/deszczowej, telekomunikacyjnych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych wraz z wymianą wpustów deszczowych, włazów studzienek j.w., 2. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty. 4. Elementy betonowe z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca. 5. Destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni zostanie przetransportowany i rozłożony przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Miasto Zgierz. W ramach powyższych czynności Wykonawca uwzględni koszty transportu, profilowania i mechanicznego zagęszczenia destruktu. 6. Wykonawca opracuje niezbędne projekty organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związane z ograniczeniami w ruchu na czas robót, a także docelowo projekty stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny. 7. Roboty będą prowadzone zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami. 8. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. 9. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem. 10. Zamawiający wymaga odtworzenia zieleni i nawierzchni zniszczonych na skutek wykonywanych robót budowlanych, a nie będących w zakresie wykonywanych prac. 11. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy. 12. Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej pracy niewyjaśnione w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym. 13. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiającego. 14. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, wykonawca przedstawi Zamawiającemu z 14 dniowym wyprzedzeniem harmonogram wykonywanych prac. 15. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy dla przedmiotowego zadania. V. Załączniki: 1. Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”. 2. Mapa poglądowa dla zakresu z pozycji III.1., III.2., 3. Wytyczne Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WUOZ-ZN.5183.15.2018.ES z dnia 18.05.2018 r., nr WUOZ-ZN.5183.952.2018.ES z dnia 27.11.2018r. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: roboty drogowe, roboty brukarskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 20.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; - PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - DOWÓD, w szczególności ZOBOWIĄZANIE Innych Podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach, winno być składane w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach