Przetargi.pl
Wykonanie kontroli (przeglądów) pięcioletnich nieruchomości wraz z przeglądami rocznymi budynków zarządzanych przez KZGM w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kontroli (przeglądów) pięcioletnich nieruchomości wraz z przeglądami rocznymi budynków zarządzanych przez KZGM w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w obiektach budowlanych zarządzanych przez KZGM (w tym jednego placu zabaw) kontroli (przeglądów) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, spełniających wymogi kontroli pięcioletniej oraz rocznej, określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) i pkt 2) Prawa budowlanego oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz.U. Nr 74, poz 836 ze zm.). 2. Zamówienie podzielone jest na 3 części: 1) Część 1 – obejmuje przeprowadzenie kontroli (przeglądów) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych administrowanych przez Oddział Eksploatacji Budynków (OEB) nr 1, w ramach której przewidziano do kontroli: - 5822,17 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 6683,40 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - jeden (1) plac zabaw; 2) Część 2 - obejmuje przeprowadzenie kontroli (przeglądów) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych administrowanych przez Oddział Eksploatacji Budynków (OEB) nr 4, w ramach której przewidziano do kontroli: - 12872,43 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 2291,80 m² budynków bez instalacji piorunochronnej; 3) Część 3 - obejmuje przeprowadzenie kontroli (przeglądów) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych administrowanych przez Oddział Eksploatacji Budynków (OEB) nr 6, w ramach której przewidziano do kontroli: - 6525,82 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 11362,62 m² budynków bez instalacji piorunochronnej. 3. Wskazane powyżej ilości dla poszczególnych pozycji mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4. Wykonawca sporządzi harmonogram kontroli (przeglądów) z podziałem na 2 etapy i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Harmonogram służy do określenia terminów złożenia do weryfikacji przez Zamawiającego protokołów z pięcioletniej oraz rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części określa Wzór umowy wraz z załącznikami, w tym wykaz budynków (wraz ze wskazaną orientacyjną liczbą lokali) administrowanych przez poszczególne Oddziały Eksploatacji Budynków oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi (Załącznik nr 5 do SIWZ). 6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z prawem budowlanym, ustawą o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, normami i standardami w zakresie wykonywania okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób i mienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach