Przetargi.pl
Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, Przedlesie
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7482091 lub 2092 , fax. 95 7482091 lub 2092 w. 30
 • Data zamieszczenia: 2020-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód
  Przedlesie 12
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 95 7482091 lub 2092, fax. 95 7482091 lub 2092 w. 30
  REGON: 81053920300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych polegających na konserwacji dróg gruntowych leśnych w Nadleśnictwie Międzychód w roku 2020. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części zwanych dalej "Pakietami", z których każdy stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Podział na Pakiety oraz łączny maksymalny rozmiar wszystkich rodzajów robót w danym pakiecie przedstawia się następująco:Pakiet nr 1 - Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych poprzez uzupełnienie gruzem w miejscach przerwanej nawierzchni na terenie Nadleśnictwa Międzychód- Robota polega na uzupełnieniu gruzem ceglano - betonowym przerwanej nawierzchni drogi gruntowej leśnej na nieprzejezdnych odcinkach o długości średnio ok. 10-20 mb, szerokości 3,50 m i grubości 20 cm. Robota obejmuje załadunek i transport gruzu, wbudowanie w uszkodzoną nawierzchnię drogi, przysypanie i zaklinowanie oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym o masie co najmniej 8 ton. Do wypełnienia tzw. "dziury" należy użyć gruzu budowlanego o uziarnieniu 31,5 - 63,0 mm, natomiast do przysypania i zaklinowania należy użyć gruzu o uziarnieniu 0-31,5 mm. Gruz budowlany jest materiałem wykonawcy i nie może zawierać zanieczyszczeń metalami, plastikami, szkłem, trzciną, drewnem itp. Nie należy stosować do zaklinowania innych materiałów jak gruz o uziarnieniu 0-31,5 mm tj. nie można klinować piaskiem, gliną, pospółką. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy świadectwo pochodzenie materiału rozbiórkowego, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi o nieprzekroczeniu przez materiał dopuszczalnych zanieczyszczeń chemicznych pod kątem stężenia zawartości substancji szkodliwych dla środowiska między innymi zawartość metali ciężkich jak np. ołów, cynk, mangan, nikiel, chrom, wanad, benzyny (węglowodory C6-C12), olejów mineralnych (C13-C33), węglowodorów aromatycznych BTEX, bez papu, materiałów zawierających eternit, plastik itp.. Wykonywanie robót będzie następować sukcesywnie wg potrzeb po otrzymaniu zlecenia w okresie zawartej umowy i dotyczy całego terenu Nadleśnictwa Międzychód. Ilość została określona w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ tj. 1 792,77 ton gruzu budowlanego. Wykonawca robót musi prowadzić bieżący rejestr dostawy gruzu osobno dla każdego leśnictwa obejmujący datę, ilość dostarczonego gruzu, miejsce wbudowania i potwierdzenie dostawy (potwierdza leśniczy bądź wskazana przez niego osoba). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wagi i jakości dostarczanego gruzu. Pakiet nr 2 - Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych równiarką samojezdną i walcem wibracyjnym na terenie Nadleśnictwa Międzychód - Robotę należy wykonać zgodnie z kartą technologiczną nr 2 opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zał. nr 8 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga usunięcia powstałego po przejeździe równiarki i uwałowaniu walcem wibracyjnym o masie co najmniej 8 ton drogi, "grzbietu" ziemi w miejscu zaniżenia drogi celem odprowadzenia poza pas drogowy wody deszczowej. Ponadto celem prawidłowego odwodnienia dróg konieczne będzie wykonanie tak zwanych dołów chłonnych o wymiarach 100 cm x 100cm o głębokości do 100 cm w ilości średnio 2 szt. na 1 km drogi. Planowaną do wykonania ilość równania dróg zawiera zał. nr 1b do SIWZ tj. 135 000,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 1 500.00 zł Zadanie nr 2 - 700.00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert do dnia 09.06.2020r do godz.9.30. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:: PKO BP O/Międzychód 21 10204144 0000 6002 0043 3250 z dopiskiem nazwy postępowania, jakiej części zadania dotyczy oraz powołaniem się na sygnaturę sprawy: S.270.1.2020. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz może załączone do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego (kasa Nadleśnictwa Międzychód). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania z ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofert akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art.89 ust.1 pkt 7b PZP.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego poniżej (art. 46 ust. 4a PZP). Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości określonej w pkt. 17 SIWZ. Więcej szczegółowych informacji nt. formy wniesienia wadium, procedury zwrotu, zatrzymania znajduje się w pkt. 9 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika - do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty. W przypadku wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy również załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, zgodnie z pkt. 7.3 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach