Przetargi.pl
WYKONANIE KONCPECJI W DWÓCH WARIANTACH ORAZ PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH NA POTREZBY ROZBUDOWY SANATORIUM MIKOŁAJ

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. F. Rzewuskiego 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3703314, 3703314 , fax. 041 3784154
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
  ul. F. Rzewuskiego 1 1
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3703314, 3703314, fax. 041 3784154
  REGON: 00028816500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE KONCPECJI W DWÓCH WARIANTACH ORAZ PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH NA POTREZBY ROZBUDOWY SANATORIUM MIKOŁAJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest opracowanie koncepcji w dwóch wariantach oraz programów funkcjonalno - użytkowych na potrzeby rozbudowy Sanatorium Mikołaj. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących planowanej rozbudowy zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 771221003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach