Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Szkoła rozwoju”

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 712 496
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20
  21560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 712 496
  REGON: 3023742800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Szkoła rozwoju”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji szkoleń doskonalących na potrzeby kadry pedagogicznej: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Krysińskiego w Rudnikach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu uczestników projektu „Szkoła rozwoju” (nr RPLU: 12.02.00-06-0118/17-00), projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Tematyka szkoleń to: 1) „Zastosowania TIK w edukacji” 2) „Planowanie i prowadzenie zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych” 3) ”Kurs podstaw programowania”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach