Przetargi.pl
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY JEDLNIA-LETNISKO

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko ogłasza przetarg

 • Adres: 26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 848 470 , fax. 048 3848470 w. 222
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Jedlnia Letnisko
  ul. Radomska 43
  26-630 Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie
  tel. 483 848 470, fax. 048 3848470 w. 222
  REGON: 53748085967590
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jedlnia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY JEDLNIA-LETNISKO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY JEDLNIA-LETNISKO dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Gmina Jedlnia Letnisko oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY JEDLNIA-LETNISKO Zamawiający,działa w imieniu własnym oraz w imieniu: • Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni- Letnisko • Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie • Publicznego Przedszkola w Jedlni- Letnisko • Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni- Letnisko Zamówienie – kompleksowa dostaw gazu ziemnego do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 1 463 471,00 kWh. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna. 2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 212 508,73 zł. W kosztach ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia nie zostały uwzględnione ewentualne opłaty za przekroczenie Mocy umownej, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne dodatkowe opłaty ustalone w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która obowiązuje zarówno wszystkich Wykonawców jak i Zamawiających (sprzedawców i odbiorców), na zasadach wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach