Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, konserwatorskiej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. .: „Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich”

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8 165 300 lub 301 , fax. 748 155 445
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ząbkowice Śląskie
  ul. 1 Maja 15
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8 165 300 lub 301, fax. 748 155 445
  REGON: 52611000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetargi/33

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, konserwatorskiej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. .: „Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, konserwatorskiej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich”. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, konserwatorskiej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich” wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/5147/777/Wł z dnia 08.05.1981r. Zakres prac projektowych przewiduje: • uzyskanie opinii i wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych. dotyczących remontu wieży i elewacji budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich Obiekt figuruje w rejestrze zabytków wpisany decyzją nr A/5147/777/Wł z dnia 08.05.1981 r. • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu wieży i elewacji budynku Ratusza ze szczególnym uwzględnieniem sposobu mocowania kamiennych elementów elewacji • Opracowanie i uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegaturą w Wałbrzychu - Programu prac konserwatorskich wszystkich kamiennych elementów elewacji Ratusza oraz programu badań architektonicznych. • Opracowanie projektu iluminacji obiektu w technologii LED. • oraz uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji w tym: - uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych. • Uzyskanie pozwolenie na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej. • Wykonawca złoży kompletny wniosek do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę i przekaże go wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji Zamawiającemu. • Opracowanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego wszystkie branże - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389). • Opracowanie wzoru kosztorysu ofertowego. • Opracowanie przedmiaru robót przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub nakładów rzeczowych. • Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż. • Przekazanie Zamawiającemu w jego siedzibie po 5 egzemplarzy wykonanej dokumentacji określonej w pkt. 1, protokołem zdawczo - odbiorczym wraz z oświadczeniem: o kompletności dokumentacji, że przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami. • Przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji także w wersji elektronicznej, dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w jednym egzemplarzu na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R). • Opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem techniki komputerowej. • Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi i wytycznymi do projektowania oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami. • Konsultowania na bieżąco z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zaproponowanego rozwiązania, Projektant umieści je w dokumentacji, a po wykonaniu dokumentacji zaprezentuje całokształt rozwiązań. • Udzielania niezwłocznie za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Do oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) w postępowaniu Wykonawca dołącza: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. – wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Uwaga: wykonawca może złożyć oświadczenie razem z ofertą ale z oświadczenia musi jednoznacznie wynikać że nie należy do żadnej grupy kapitałowej wykonawca przygotowuje oświadczenie we własnym zakresie. Wzór oświadczenia przygotowany przez Zamawiającego dotyczy przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) Inne dokumenty. 1) Oferta - na ofertę składa się: a) formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo w oryginale, bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami części IX SIWZ, 4) Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy P.z.p. d) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w lit. a) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w lit. a). Uwaga: Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z ofertą (zgodnie z informacją zamieszczoną przez Urząd Zamówień Publicznych). Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (np. konsorcjum): Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy P.z.p. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum), zawierającą, co najmniej: - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym. - wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lider), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach