Przetargi.pl
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymiany utwardzenia terenu z trylinki na kostkę brukową oraz remontu kanalizacji deszczowej pierwszy etap. Remont dwóch łazienek.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, Aleja Jana Pawła II
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 622 081, , fax. 585 622 081
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
  Aleja Jana Pawła II 4
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 585 622 081, , fax. 585 622 081
  REGON: 19038978900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: czworkastg.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymiany utwardzenia terenu z trylinki na kostkę brukową oraz remontu kanalizacji deszczowej pierwszy etap. Remont dwóch łazienek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku szkoły, wymiany utwardzenia terenu z trylinki na kostkę brukową wraz z podbudową oraz remontu kanalizacji deszczowej w obszarze w/w robót budowlanych pierwszy etap. Remontu dwóch łazienek w budynku szkoły przy Al. Jana Pawła II 4 w Starogardzie Gdańskim polegającym na całkowitym odnowieniu pomieszczeń i zainstalowaniu nowego wyposażenia sanitarnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach