Przetargi.pl
Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym i sporządzenie analizy układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 00-099 Warszawa, Senatorska, 29/31
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 277-58-00 , fax. 22 277-58-05
 • Data zamieszczenia: 2022-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Senatorska, 29/31
  00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 277-58-00, fax. 22 277-58-05
  REGON: REGON 000162665
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym i sporządzenie analizy układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym i sporządzenie analizy układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Teren objęty opracowaniem: działki ew. nr 5 i 7 obręb 4-15-01.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1.Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów, w tym:1) inwentaryzacja stacji transformatorowych, bilans mocy dla pojedynczych stacji.2) bilans mocy odpływów stacji transformatorowych.3) inwentaryzacja zasilania SN średniego napięcia (stan obecny), w tym schemat zasilania oraz lokalizacja przebiegu tras.4) inwentaryzacja zasilania niskiego napięcia z uwzględnieniem istniejącej struktury MOZ, w tym schemat zasilania.1.2. Sporządzenie analizy i koncepcji układu zasilania obiektów, w tym:1) analiza i zaprojektowanie rozmieszczenia nowych stacji transformatorowych.2) rozprowadzenie linii średniego napięcia SN z uwzględnieniem dwustronnego zasilania SN STOEN OPERATOR.3) koncepcja instalacji średniego napięcia SN. (nowe stacje trafo i linie SN), w tym schemat rozprowadzenia linii SN z nowym bilansem mocy.4) koncepcja zasilania niskiego napięcia z uwzględnieniem istniejącej struktury MOZ oraz planowanych obiektów, w tym schemat zasilania niskiego napięcia.5) analiza zastosowania fotowoltaiki (farma) ,OZE rozproszone miejsca podłączenia.6) koncepcja lokalizacji OZE z podanymi mocami.7) analiza możliwości występowania jako prosument. 8) szacunkowa wycena robót.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:1) papierowej w ilości 5 egz.2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym, w tym:a) cześć opisowa dla tekstu w formacie (*.pdf) i (*.docb) część rysunkowa, w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), c) szacunkowa wycena robót w formacie (*xls), (*ath) oraz (*pdf).3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf).Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana dokumentacja projektowa w jednym pliku), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Terminy realizacji:1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,2. Zakończenie: w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy , w tym:1) wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, 2) sporządzenie analizy i koncepcji układu zasilania obiektów – w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.Określenie warunków:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Określenie warunków:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.Określenie warunków:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.Określenie warunków:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:4.1. Posiada doświadczenie:4.1.1. Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu1 inwentaryzacji lub dokumentacji projektowej sieci elektroenergetycznej o wartości zamówienia co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto2 każda.1) Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.2) W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich - Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (tabela A) na dzień zamieszczenia ogłoszenia. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia nie było publikacji NBP średnich kursów walut (tabela A), to Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP (tabela A) dla danej waluty z pierwszego dnia następującego po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu, w którym opublikowane zostały przez NBP średnie kursy walut (tabela A).4.2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:4.2.1. do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;Uwaga!1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług musząwykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tychz wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W ww. przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1.8 SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach