Przetargi.pl
Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach Instytutu Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5128100 , fax. 022 5128625
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Szachowa 1 1
  04-894 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5128100, fax. 022 5128625
  REGON: 00013262900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itl.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach Instytutu Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach Instytutu Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1 w podziale na 2 etapy 1.1. ETAP I - a) prace ziemne, montaż centralek (opisane w projekcie i przedmiarze robót jako Etap A1), b) wykonanie instalacji SAP na parterze w budynku głównym (opisane w projekcie i przedmiarze jako Etap A2), c) wykonanie instalacji SAP w piwnicy w budynku głównym (opisane w projekcie i przedmiarze robót jako Etap A3), 1.2. ETAP II - a) wykonanie instalacji SAP na I i II piętrze w budynku głównym (opisane w projekcie i przedmiarze jako Etap A4), b) wykonanie instalacji SAP w budynku administracyjnym cz. od strony łącznika (opisane w projekcie i przedmiarze jako Etap B5), c) wykonanie instalacji SAP w budynku administracyjnym cz. ze stołówką (opisane w projekcie i przedmiarze jako Etap B6), d) wykonanie instalacji SAP w budynku kotłowni (opisane w projekcie i przedmiarze jako Etap C), SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZAWIERAJĄ - przedmiar robót- załączniki nr 5 i projekt techniczny. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: SIWZ, projektem, przedmiarem robót oraz STWiORB. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne Certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodności. UWAGA: Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne prace budowlane i elektryczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd konserwacyjny instalacji, zgodnie z normami i zaleceniami producenta przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453430003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itl.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach