Przetargi.pl
Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę budowy tras pieszo- rowerowych oraz infrastruktury na terenie Gminy Urszulin w ramach inwestycji „Budowa tras pieszo- rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego”.

Gmina Urszulin ogłasza przetarg

 • Adres: 22234 Urszulin, ul. Kwiatowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 713 001 , fax. 825 713 001
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urszulin
  ul. Kwiatowa 35
  22234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 825 713 001, fax. 825 713 001
  REGON: 11019787100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę budowy tras pieszo- rowerowych oraz infrastruktury na terenie Gminy Urszulin w ramach inwestycji „Budowa tras pieszo- rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego”.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania i opracowania kompletnej dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę budowy tras pieszo- rowerowych oraz infrastruktury na terenie Gminy Urszulin w ramach inwestycji „Budowa tras pieszo- rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” do wykonania w dziesięciu zadaniach: ZADANIE 1: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA SZLAKU ROWEROWYM Lublin- WOLA UHRUSKA (odcinek Urszulin- Stare Załucze) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych oraz materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) wraz z czasową i stałą organizacją ruchu budowy ścieżki pieszo rowerowej Urszulin - Stare Załucze w pasie drogi powiatowej 1714L relacji dr. woj. 820 – Piaseczno-Rozpłucie-Załucze. (Długość ścieżki do 9 km, o szerokości do 2,5 m, nawierzchnia asfaltowa ZADANIE 2: BUDOWA OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA SZLAKU ROWEROWYM Lublin- WOLA UHRUSKA (odcinek Urszulin- Stare Załucze) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych oraz materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), budowy oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej Urszulin - Stare Załucze w pasie drogi powiatowej 1714L relacji dr. woj. 820 – Piaseczno-Rozpłucie-Załucze (linia o przebiegu do 4 km). Oświetlenie LED , na słupach wolnostojących. ZADANIE 3: BUDOWA OBIEKTU TURYSTYCZNEGO MOR PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ NA SZLAKU ROWEROWYM LUBLIN- WOLA UHRUSKA (ODCINEK Urszulin- Stare Załucze) w Dębowcu wraz z infokioskiem multimedialnym Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektów budowlanych (jeśli będą wymagane) i wykonawczych oraz materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)budowy Miejsca Obsługi Rowerów na działce nr 96 w Dębowcu wraz z infokioskiem multimedialnym: - zadaszenie do 35 m2 - ciągi pieszo jezdne o długości łącznie do 200 m - parking na samochody do 10 miejsc postojowych, - oświetlenie terenu (typu parkowe) - mała infrastruktura ( tablica informacyjna ( 1 szt.), ławeczki, kosze na odpadki, stojak na rowery itp.) ZADANIE 4: MONTAŻ MONITORINGU Opracowanie dokumentacji PROJEKTOWEJ TJ. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH (jeżeli będą wymagane) i wykonawczych montażu monitoringu wizyjnego przesył w ramach szerokopasmowego Internetu- ilość kamer 6 oraz opracowanie materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) ZADANIE 5: BUDOWA ŚCIEKI PRZYRODNICZEJ W URSZULINIE Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych oraz materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)wraz z czasową i stałą organizacją ruchu budowy ścieżki pieszo rowerowej Urszulin na dz. 210/1, 211, 209/6, 199. Ścieżka długości do 1,5 km. Nawierzchnia asfaltowa lub inna uzgodniona z Zamawiającym. ZADANIE 6: BUDOWA OŚWETLENIA ŚCIEKI PRZYRODNICZEJ W URSZULINIE Z WYKORZYSTANIEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych (jeżeli będą wymagane) i wykonawczych oraz materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) długość linii do 1 km. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 2,6 Kw. ZADANIE 7: BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY SZLAKACH ROWEROWYCH Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektów budowlanych i wykonawczych oraz materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) budowy oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej Urszulin - na dz. 210/1, 211, 209/6, 199 długość linii do 3 km (Urszulin, ul. Leśna, Chełmska, Pocztowa). ZADANIE 8: BUDOWA OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA SZLAKU ROWEROWYM „SZLAK WOJENNY” Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektów budowlanych i wykonawczych oraz materiałów niezbędnych do materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)budowy oświetlenia na szlaku rowerowym "Szlak Wojenny" w Wytycznie biegnących po drogach publicznych droga powiatowa nr 1627 L relacji Jamniki-Lipniak-Wytyczno- Lubowierz – dr. 819. Linia o przebiegu, długość linii do 4 km. Droga gminna dz. nr 151/2, 151/1,243,746, Wytyczno. ZADANIE 9: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA SZLAKU „SZLAK JEZIOR” Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektów budowlanych i wykonawczych oraz materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) wraz z czasową i stałą organizacją ruchu budowy ścieżki pieszo rowerowej Urszulin- Wola Wereszczyńska w pasie drogi powiatowej nr 1624L relacji Sosnowica-Urszulin-Hańsk- dr. woj. 819 (długość ścieżki do 7 km o szerokości do 2,5m) . Nawierzchnia asfaltowa. ZADANIE 10: BUDOWA OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA SZLAKU „SZLAK JEZIOR” Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektów budowlanych i wykonawczych oraz materiałów niezbędnych do dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)budowy oświetlenia na szlaku rowerowym "Szlak JEZIOR" Urszulin- Wola Wereszczyńska w pasie drogi powiatowej nr 1624L relacji Sosnowica-Urszulin-Hańsk- dr. woj. 819 (linia o przebiegu do 3 km). Dokumentacja powinna być przygotowana i kompletna do uzyskania pozwolenia na budowę a w przypadku gdy nie będzie to wymagane do zgłoszenia robót. Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do: 1. Opracowania a następnie do akceptacji Zamawiającego koncepcji Projektu Zagospodarowania terenu. 2. Opracowanie operatu wodno- prawnego a następnie uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych o ile zajdzie taka konieczność) z terenu pasa drogowego na odcinku objętym opracowaniem. 3. Opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień z właściwymi organami. 4. Opracowania projektów budowlanych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie związanej z infrastrukturą drogową (o ile zajdzie taka potrzeba) oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień z właściwymi organami. 5. Opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych . 6. Opracowanie projektów wykonawczych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie związanej z infrastrukturą drogową (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba) oddzielenie dla wszystkich występujących branż. 7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu Ofertowego i przedmiaru robót dla branży drogowej oraz dla wszystkich występujących branż. 8. Opracowania Projektów Stałej i czasowej organizacji ruchu dla zakresu objętego inwestycją. 9. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – oddzielnie dla wszystkich branż. 10. Opracowanie Informacji Bezpieczeństwa i Ochron Zdrowia dla placu budowy – oddzielnie dla wszystkich występujących branż. Pozyskanie map do celów projektowych do uzyskania pozwolenia na budowę leży po stronie Zamawiającego. Zakres planowanej inwestycji nie podlega decyzji środowiskowej. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia pomocy w uzyskaniu warunków technicznych do projektowana dla w/w zadań leżących na terenie będącym własnością gminy Urszulin oraz niezbędnej pomocy przy uzyskiwaniu uzgodnień od wymaganych prawem podmiotów na wniosek Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach