Przetargi.pl
Wykonanie i odbiór robót związanych z robotami remontowo – budowlanymi polegającymi na remoncie pomieszczeń, elewacji, połaci dachów, ciągów komunikacyjnych w budynku Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 735 145 , fax. 226 131 992
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  ul. Bursztynowa 2
  04-749 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 735 145, fax. 226 131 992
  REGON: 10669853000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i odbiór robót związanych z robotami remontowo – budowlanymi polegającymi na remoncie pomieszczeń, elewacji, połaci dachów, ciągów komunikacyjnych w budynku Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace remontowo – budowlane obejmują: a) Roboty rozbiórkowe b) Roboty posadzkarskie - wymiana płytek ceramicznych - wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej - wykonanie izolacji akustycznej oraz termicznej - uzupełnienie oraz wykonanie nowych wylewek (jastrychów gipsowych, szlicht cementowych) - przygotowanie podłoży pod posadzkę poprzez wylanie mas samopoziomujących - układanie wykładzin (również wykładzin spawanych typu Tarkett) wraz z wyłożeniem cokołów - układanie wykładzin dywanowych wraz z cokołami systemowymi c) Okładziny ścian: - uzupełnienie oraz wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych - wykonanie okładzin z wykładzin ściennych - wykonanie okładzin z płyt g-k d) Roboty malarskie ścian i sufitów: - demontaż tapet i usuwanie strych powłok malarskich, przygotowanie podłoży - malowanie farbami emulsyjnymi itp. oraz farbami przeznaczonymi do pomieszczeń szpitalnych - malowanie oraz lakierowanie lamperii - malowanie stolarki oraz ślusarki drzwiowej i okiennej - malowanie konstrukcji stalowych - malowanie elewacji e) Uzupełnienie oraz wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych oraz gipsowych f) Wykonanie gładzi gipsowych g) Wykonanie sufitów podwieszanych systemowych oraz na stelażu metalowym z okładzina płytami gipsowo-kartonowymi h) Montaż zabudów stropów oraz elementów budynku płytami g-k na klej lub na konstrukcji metalowej i) Montaż/wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej j) Wykonanie zabezpieczeń p. poż. przez przegrody pionowe i poziome k) Roboty dekarskie - drobne naprawy połaci dachu: uzupełnienie uszkodzonej papy, przesmarowanie połaci lepikiem na zimno, naprawy oraz uzupełnienie obróbek blacharskich, instalacji odprowadzającej wody deszczowe oraz drobne naprawy instalacji odgromowej l) udrażnianie, oczyszczanie oraz naprawy lub częściowe wymiany instalacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej m) Wykonywanie nietypowych prac związanych z właściwym funkcjonowaniem szpitala, wskazanych przez Dział Administracyjno - Techniczny 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4 2.18. Wymagany okres rękojmi minimum 24 miesięcy- na wszystkie roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. 5) Terminy wykonania zadania: 12 miesięcy 6) Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz jest integralną część niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 9) Podwykonawstwo 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3a. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4b. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 8. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy Załącznik Nr 2 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 5 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 5 4. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS 5. Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach