Przetargi.pl
Wykonanie i montaż pomocy dydaktycznych na ścieżce „Mokry Kozub” oraz „Polanka Odkrywców”

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi ogłasza przetarg

 • Adres: 34-222 Zawoja, Zawoja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 775 110, , fax. 338 775 554
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
  Zawoja 1403
  34-222 Zawoja, woj. małopolskie
  tel. 338 775 110, , fax. 338 775 554
  REGON: 12246219200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgpn.pl ; https://bip.malopolska.pl/bgpn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna Park Narodowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i montaż pomocy dydaktycznych na ścieżce „Mokry Kozub” oraz „Polanka Odkrywców”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż pomocy dydaktycznych na ścieżce „Mokry Kozub” oraz „Polanka Odkrywców” w ramach realizowanego projektu: „Uatrakcyjnienie oferty turystyczno-dydaktycznej podnóża Babiej Góry poprzez przebudowę istniejących i stworzenie sieci ścieżek pod nazwą „Babiogórska parzenica” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 1, określa załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący również załącznik nr 1 do umowy. 1.3. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego, wysokiej jakości i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 1.4. Konstrukcja przyrządów dydaktycznych  wykonana z drewna (drewno sosnowe impregnowane). Wszystkie infografiki, treści powinny być wykonane trwale i być odporne na warunki atmosferyczne. Sposób montażu – osadzenie na kotwach w fundamencie betonowym. Tablice muszą być wyposażone w ruchome elementy np. obrotowe klocki, płytki, tabliczki lub jakikolwiek inny element, który będzie ruchomy i zadrukowany obustronnie treścią odnoszącą się do całej tablicy. Elementy ruchome muszą być umieszczone na wysokości umożliwiającej korzystanie z tych elementów dzieciom i młodzieży. Treść i układ graficzny tablicy musi poruszać się w tematyce przyrody i kultury regionu Babiej Góry. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący również załącznik nr 1 do umowy 1.5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektów graficznych pomocy dydaktycznych w terminie do 30 dni od podpisania umowy. 1.6. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia ewentualnych uwag i poprawek w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy projektów graficznych przyrządów dydaktycznych. Zawartość merytoryczna tablic: a) zawartość merytoryczna tablicy powinna przedstawiać gatunki roślin i zwierząt występujących na przedmiotowym terenie zgodnie z opisem w załączniku nr 1 b) zawartość merytoryczną oraz układ graficzny tablicy należy przed wydrukiem uzgodnić z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie 46 1130 1150 0012 1252 7890 0001 przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,ZP-11/2019”. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać: - termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert), - kwotę (równa kwocie wadium), - jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela (wystawiającego gwarancję lub poręczenia), - określonego beneficjenta gwarancji, - bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (gwarant lub poręczyciel zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta), - płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy Pzp), - nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia). 5. Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również wprowadzenie warunków ograniczających dla Zamawiającego w korzystaniu z wadium, traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 6. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 7. Oryginał dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 8. W przypadku wykonawcy który wniósł wadium, a nie złożył do upływu terminu składania ofert swojej oferty, Zamawiający zwraca wadium na wniosek wykonawcy który nie złożył oferty do upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach