Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa systemu pozycjonowania pacjenta z funkcją bramkowania oddechem.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 718 0614 , fax. 22 718 0653
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  ul. Andrzeja Sołtana 7 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 718 0614, fax. 22 718 0653
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbj.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa systemu pozycjonowania pacjenta z funkcją bramkowania oddechem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i dostawa systemu pozycjonowania pacjenta z funkcją bramkowania oddechem. 2. Wymagania techniczne określa Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości realizacji zamówienia. W ramach opcji Zamawiający złoży zamówienie na: wykonanie i dostawę systemu integrującego system pozycjonowania pacjenta z funkcją bramkowania oddechem z akceleratorem Coline produkowanym w NCBJ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722120004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena zamówienia opcjonalnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ncbj.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach