Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa kompaktowego węzła ciepłowniczego dla obiektu przy ulicy Odrodzenia 5 w Lubinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Termal" SA ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 749 82 93 , fax. 076 74 98 298
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Termal" SA
  ul. Tysiąclecia 3 3
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 749 82 93, fax. 076 74 98 298
  REGON: 39044489000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: termal@termal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa kompaktowego węzła ciepłowniczego dla obiektu przy ulicy Odrodzenia 5 w Lubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i dostawa kompaktowego węzła ciepłowniczego dla obiektu przy ulicy Odrodzenia 5 w Lubinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713212006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach