Przetargi.pl
Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych

Gmina Komprachcice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-070 Komprachcice, Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4031700-01 , fax. 774 031 725
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komprachcice
  Kolejowa 3
  46-070 Komprachcice, woj. opolskie
  tel. 77 4031700-01, fax. 774 031 725
  REGON: 54385800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.komprachcice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie i dostarczenie zestawów – segmentów składającego się z trzech koszy do segregacji surowców wtórnych tj.: plastiku, szkła i papieru, stanowiący rodzaj edukacyjnej gry terenowej, odpowiednio oznakowany i opisany wraz z elementami edukacyjnymi wskazującymi na prawidłową segregację odpadów, oparty na jednej konstrukcji aluminiowej stanowiąc zespoloną całość - w ilości 5 szt. 2) wykonanie i dostarczenie ławostołów z tarcicy (drewna) z blatem pokrytym tablicą edukacyjną o tematyce segregacji odpadów komunalnych – w ilości 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39142000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną