Przetargi.pl
Wykonanie i dostarczenie projektu budowlanego i dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących drenaż pomieszczeń technicznych na poziomie garażu podziemnego w budynku MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-930 Warszawa, Wspólna 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wspólna 30
  00-930 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000063880
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostarczenie projektu budowlanego i dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących drenaż pomieszczeń technicznych na poziomie garażu podziemnego w budynku MRiRW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i dostarczenie projektu budowlanego i dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących drenaż pomieszczeń technicznych na poziomie garażu podziemnego w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przy ul. Wspólnej 30 (I etap przedmiotu zamówienia) oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacją projektową (II etap przedmiotu zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:1) Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi projektowe obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie odwodnienia budynku o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto każda oraz co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda obejmowała swoim zakresem wykonanie odwodnienia budynku o wartości nie mniejszej niż 130.000,00 zł brutto każda.2) Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego:a) co najmniej 1 osobę, która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w branży w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym wymagane są uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,b) co najmniej 1 osobę, która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w branży w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym wymagane są uprawnienia budowlane w tej specjalności.Zmiana tych osób, w trakcie realizacji zamówienia, będzie dopuszczalna jedynie po wykazaniu przez Wykonawcę, że nowe osoby spełniają wszystkie ww. warunki udziału w postępowaniu.UWAGA:Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).UWAGA:W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone powyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach