Przetargi.pl
Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00 , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.wody.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.:„Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie” Zakres rzeczowy: 1) Roboty przygotowawcze w km 23+982-24+554 rzeki Ropy. 2) Budowę korpusu wału: - roboty ziemne, -nawierzchnia tłuczniowa drogi na koronie wału, - drenaż korpusu wału na całej długości, L=676 m, -ekran z folii izolacyjnej w km 0+500-0+675,7, - ubezpieczenie stopy wału od strony odwodnej w km0+500-0+675. 3) Wykonanie budowli wałowych – przepusty: - P1 w km 24+422 rz. Ropy – brzeg prawy, - P2 w km 24+044 rz. Ropy – brzeg prawy, - P3 w km 0+291 pot. Libuszanka – brzeg lewy (wał Ropy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach