Przetargi.pl
Wykonanie hali widowiskowo-sportowej z wyłączeniem wykonanego fundamentowania wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz sportowo-rekreacyjną , stosownie do posiadanego pozwolenia na budowę z dnia 7 sierpnia 2009 roku, znak: AB.VI-7351/172/09.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. Zacisze 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3576001 , fax. 041 3576007
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Zacisze 5 5
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3576001, fax. 041 3576007
  REGON: 29101850800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie hali widowiskowo-sportowej z wyłączeniem wykonanego fundamentowania wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz sportowo-rekreacyjną , stosownie do posiadanego pozwolenia na budowę z dnia 7 sierpnia 2009 roku, znak: AB.VI-7351/172/09.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie hali widowiskowo-sportowej z wyłączeniem wykonanego fundamentowania wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz sportowo-rekreacyjną, stosownie do posiadanego pozwolenia na budowę z dnia 7 sierpnia 2009 roku, znak: AB.VI-7351/172/09. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV-45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych Roboty objęte przedmiotem zamówienia opisane zostały w: - projekcie budowlanym - tom I-IV - projekcie wykonawczym - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - przedmiarze robót, pełniącym rolę pomocniczą dla celów sporządzenia oferty oraz oszacowania stanu zaawansowania robót dla zakresu zamówienia objętego ceną ryczałtową oraz stanowiącym podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego dla zakresu zamówienia objętego ceną kosztorysową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł) Wadium może być wniesione w formach określonych art.45 ust.6 ustawą Pzp i obejmować okres związania z ofertą, przy czym wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 178509-0002-2001-0000-0185-0002 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisami art.46 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pinczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach