Przetargi.pl
Wykonanie geodezyjnych prac przygotowawczych dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu w Nadleśnictwie Przymuszewo oraz sporządzenie ewidencyjnej mapy numerycznej zgodnej ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej

Nadleśnictwo Przymuszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 89-634 Leśno, Przymuszewo 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5541919 , fax. 52 5541919
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Przymuszewo
  Przymuszewo 3 3
  89-634 Leśno, woj. pomorskie
  tel. 52 5541919, fax. 52 5541919
  REGON: 09055071000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przymuszewo.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie geodezyjnych prac przygotowawczych dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu w Nadleśnictwie Przymuszewo oraz sporządzenie ewidencyjnej mapy numerycznej zgodnej ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na : - wykonaniu ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Przymuszewo zgodnie ze standardem Leśnej Mapy Numerycznej wraz z aktualizacją rejestru gruntów zgodnie z powszechną ewidencją gruntów i budynków , pozwalającą na automatyczne przywiązanie wyłączeń do działek i eksport do programu TAKSATOR oraz wydruk sporządzonego rejestru gruntów , wydruk przeprowadzonych zmian powierzchniowych w ramach obrębów leśnych z uwzględnieniem podziału administracyjnego ; - wznowieniu znaków granicznych wraz z okopaniem rowkiem okalającym i przygotowaniem dokumentacji technicznej ; - rozgraniczenie nieruchomości ; - łączenie działek ewidencyjnych ; - aktualizacji użytków gruntowych wskazanych przez Nadleśnictwo ; - wprowadzeniu zmian numeracji działek do ewidencji powszechnej oraz ksiąg wieczystych ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium . 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości : 2 500,00 zł ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 ) . 3. Wykonawca wnosi wadium : a. w formie pieniężnej, b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym , że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , c. w gwarancjach bankowych , d. w gwarancjach ubezpieczeniowych , e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 , poz. 359 ) , Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego : BGŻ BNP Paribas 54 20300045 1110 0000 0195 3620 . W tytule przelewu należy wpisać: Wykonanie geodezyjnych prac przygotowawczych dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu w Nadleśnictwie Przymuszewo oraz sporządzenie ewidencyjnej mapy numerycznej zgodnie ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.06.2016 roku do godz. 10.00 . Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego . Wadium wnoszone w formach określonych w pkt XI.3 b., c. , d. , e. Wykonawca składa w następujący sposób: - oryginał poręczeń bankowych , gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Przymuszewo , przed upływem terminu składania ofert . 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem pkt XI.9 SIWZ . 5. Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza , Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek Wykonawcy , który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert . 7.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt XI.4 SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego . 8. W przypadku , gdy wadium zostanie wniesione w pieniądzu , Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę , wraz z odsetkami , które wynikają z umowy rachunku bankowego , na którym wadium było przechowywane , pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz kosztami prowizji bankowej za przelew . 9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , z przyczyn od niego zależnych nie złoży dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , pełnomocnictw , listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej . 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana: a. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b. nie wniesie zabezpieczenia wymaganego do należytego wykonania umowy c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie niemożliwe z przyczyn zależnych od Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasy.gov../pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_przymuszewo/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach