Przetargi.pl
Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie składa się z 22 części.

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2020-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie składa się z 22 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ​Zamówienie podzielone jest na 22 części w tym: Część 1. Body dziecięce Część 2. Kubek 300 ml Część 3. Brelok Część 4. Wodoodporny worek Część 5. Długopis aluminiowy 1 Część 6. Długopis aluminiowy 2 Część 7. Długopis eco Część 8. Torba bawełniana Część 9. Chusta wielofunkcyjna Część 10 Piłka nożna Część 11. Butelka składana Część 12. Worek ze sznurkiem Część 13. Komplet 12 kredek w pudełku Część 14. Kubek termiczny Część 15. Torba papierowa 1 Część 16. Torba papierowa 2 Część 17 Pióro wieczne w etui Część 18 - Skarpety Część 19. Długopis automatyczny Część 20. Kawa Część 21. Bombonierka z 7 czekoladkami Część 22. Cukierki krówki w kuferku Szczegółowy opis każdej z części znajduje się w załącznikach.​Zamówienie podzielone jest na 22 części w tym: Część 1. Body dziecięce Część 2. Kubek 300 ml Część 3. Brelok Część 4. Wodoodporny worek Część 5. Długopis aluminiowy 1 Część 6. Długopis aluminiowy 2 Część 7. Długopis eco Część 8. Torba bawełniana Część 9. Chusta wielofunkcyjna Część 10 Piłka nożna Część 11. Butelka składana Część 12. Worek ze sznurkiem Część 13. Komplet 12 kredek w pudełku Część 14. Kubek termiczny Część 15. Torba papierowa 1 Część 16. Torba papierowa 2 Część 17 Pióro wieczne w etui Część 18 - Skarpety Część 19. Długopis automatyczny Część 20. Kawa Część 21. Bombonierka z 7 czekoladkami Część 22. Cukierki krówki w kuferku Szczegółowy opis każdej z części znajduje się w załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ​Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach