Przetargi.pl
Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie przeprowadzenia niezbędnych robót polegających na zabezpieczeniu konstrukcji budynku zabytkowego przy ul. Kijowskiej 3 w Białymstoku przed katastrofą budowlaną, wykonanie ekspertyzy mykologicznej oraz dokumentacji projektowej wielobranżowej remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na usługowy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie przeprowadzenia niezbędnych robót polegających na zabezpieczeniu konstrukcji budynku zabytkowego przy ul. Kijowskiej 3 w Białymstoku przed katastrofą budowlaną, wykonanie ekspertyzy mykologicznej oraz dokumentacji projektowej wielobranżowej remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na usługowy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie przeprowadzenia niezbędnych robót polegających na zabezpieczeniu konstrukcji budynku zabytkowego przy ul. Kijowskiej 3 w Białymstoku przed katastrofą budowlaną, wykonanie ekspertyzy mykologicznej oraz dokumentacji projektowej wielobranżowej remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na usługowy” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do uzyskania prawomocnego pozwolenie na budowę. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje: Etap I: Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie przeprowadzenia niezbędnych robót zabezpieczających konstrukcję budynku przy ul. Kijowskiej 3 w Białymstoku przed katastrofą budowlaną, spełniającej zalecenia pokontrolne nr MKZ.4120.29.2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku (dotyczy pkt nr 5 zaleceń) obejmującej: 1) Opracowanie ekspertyzy technicznej mającej na celu zabezpieczenie konstrukcji budynku przed katastrofą budowlaną - 3 egz 2) Sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego robót przewidzianych w ekspertyzie– 3 egz Etap II: Wykonanie ekspertyzy mykologicznej oraz projektu budowlanego na całość przedmiotu zamówienia obejmujących sporządzenie: 1) Ekspertyzy mykologicznej 2) Projektu koncepcyjnego usytuowania pomieszczeń wraz z ich aranżacją oraz koncepcji zagospodarowania terenu – 3 egz. 3) Projektu budowlanego (do uzyskania pozwolenia na budowę) – 5 egz. 4) Wniosku o pozwolenie na budowę i złożenie go w Departamencie Architektury Etap III: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej dla całości zamówienia obejmującej sporządzenie: 1) Projekty wykonawcze: a) projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni – 5 egz. b) branża: architektura i konstrukcja – 5 egz. c) branża: instalacje sanitarne - 5 egz. d) branża: instalacje elektryczne i teletechniczne - 5 egz. 2) Przedmiary robót objętych projektami wykonawczymi (dla każdej branży oddzielnie) + zestawienie zbiorcze – 5 egz. 3) Informacje do planu BIOZ - 5 egz. 4) Szczegółowe specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egz. 5) Założenia wyjściowe do kosztorysowania zawierające dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej,a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej - 4 egz. 6) Kosztorysy inwestorskie - 4 egz. 7) Pełną dokumentację w wersji elektronicznej – 2 egz., Wersja elektroniczna winna zawierać: • Całą w/w dokumentację opracowana w wersji edytowalnej i PDF, dwg i ath, całość na dwóch płytkach. Jedna płytka z opracowaniami obejmującymi Etap I zamówienia. Druga płytka z podziałem na dwa foldery. W jednym folderze projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiOR wraz z informacją BIOZ, przedmiary i założenia do kosztorysowania, drugi folder- kosztorysy inwestorskie. W/w foldery rozbite na branże. Opis każdego pliku/ folderu zgodny z nazwą na teczce. Opis rysunku zgodny z opisem w metryczce. Wszystkie teczki dokumentacji winne zawierać ten sam tytuł zadania, zgodny z treścią tytułu na projekcie budowlanym. Inne wymogi Zamawiającego do dokumentacji: − Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt uzyska niezbędne mapy, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, warunki oraz ekspertyzy konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. − Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. − Wykonawca winien złożyć w imieniu zamawiającego kompletny wniosek do uzyskania prawomocnego pozwolenie na budowę. Poprawnie złożony wniosek stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru robót projektowych. − Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn i urządzeń przy zachowaniu wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - art. 29, umożliwiając Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji; − Projekty wchodzące w skład dokumentacji projektowej muszą być wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć; − Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie ofertowej kosztów przygotowania odpowiedzi na pytania (dotyczące dokumentacji projektowej) zadawanych w trakcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Odpowiedzi na zapytania winne być udzielane niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania pytania na piśmie lub e-mail. UWAGA: Przed rozpoczęciem procedury uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć Zamawiającemu kompletny projekt budowlany celem uzyskania ostatecznej akceptacji. Pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia robót budowlanych, na wezwanie zamawiającego lub inspektora nadzoru, (wezwanie Zamawiającego przekazane pisemnie, przesłane faxem, e-mail lub zgłoszone telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). Nadzór autorski, pełniony na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), obejmuje w szczególności: • czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych poprzez pobyt na budowie na wezwanie Zamawiającego, • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji, • uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, innych rozwiązań technicznych i użytkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, • udział w naradach technicznych i komisjach oraz końcowym odbiorze inwestycji. Nadzór autorski pełnić będą projektanci, którzy opracowali wielobranżową dokumentację projektową przedmiotowego obiektu każdy w swojej branży. Osoba prowadząca będzie zobowiązana do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie trwania robót budowlanych. Nadzór autorski płatny wg stawki określonej w ofercie, przy szacowanej ilości maksymalnie 15 nadzorów • Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje koszty dojazdów, diet i noclegów oraz niezbędnych badań i ekspertyz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wymaga się udzielenia co najmniej 3 letniej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1, oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii – w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału (jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach