Przetargi.pl
Wykonanie e-usług realizowanych w ramach projektu: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełk"

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4
  19300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie e-usług realizowanych w ramach projektu: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełk"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia W ramach niniejszego postępowania należy wykonać, dostarczyć i wdrożyć usługi: GIS, o stopniu dojrzałości e-usługi: 3, Relacji: Administration to Customer (A2C), o zakresie: - zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu usługi GIS. - wykonaniu usług obejmujących konfigurację i uruchomienie dostarczonego oprogramowania oraz niezbędnych usług sieciowych, - opracowanie i przekazanie dokumentacji technicznej e-usługi o poniższej funkcjonalności: Moduł Mapowy: System musi zapewniać minimum funkcjonalność: 1). System funkcjonuje w technologii WWW po stronie klienta. 2). System nie może mieć limitu stanowisk użytkowników zaawansowanych 3). System musi współpracować z danymi w formacie posiadanym przez Zamawiającego: EWMAPA dostarczanymi z PODGIK lub równoważnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zapewniać funkcje importu wsadowego w trybie codziennym 4). System musi mieć możliwość korzystania z innych warstw i źródeł danych, m.in. z serwisu Geoportal.gov.pl, GDOS, Lasy państwowe, PIG, NID i innych instytucji udostępniających usługi sieciowe zgodne z dyrektywą INSPIRE i prawodawstwem krajowym. 5). system musi spełniać wymogi INSPIRE i prawodawstwa krajowego w zakresie informacji przestrzennej dystrybuując usługi sieciowe z zawartości prowadzonych baz (minimum adresy i ulice) Zakres wdrożenia: - uruchomienie i konfiguracja oprogramowania na stanowiskach użytkowników; - wprowadzenie danych na podstawie udostępnionych materiałów obejmująca kalibrację, stworzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pełną wektoryzację wszystkich elementów rysunku planu, tj, stref/przeznaczeń, linii zabudowy, wymiarów, i pozostałych elementów powierzchniowych, liniowych i punktowych; - wprowadzenie do systemu minimum dziesięciu wskazanych przez Zamawiającego warstw systemu. - wprowadzenie do systemu obowiązujących u Zamawiającego wzorów dokumentów; - przeszkolenie operatorów systemu przy stanowiskach pracy. Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. - Wykonawca przeszkoli administratora wskazanego przez Gminę w porozumieniu z Zamawiającym w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 2. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonanie prac programistycznych, b) wykonanie prac wdrożeniowych, c) wykonywanie czynności biurowo- administracyjnych, 2.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2,1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; (Uwaga: Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych) 2.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy (we wzorze umowy) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. 2.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3. Minimalny okres gwarancji i wsparcia wynosi 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a). Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ); b). Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach