Przetargi.pl
Wykonanie dwóch badań: Badanie nr 1 pn.: Potencjały i specjalizacje województwa lubuskiego, i Badanie nr 2 pn.: Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego, stanowiące uzupełnienie badania nr 1

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 68 4565404
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7 7
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 68 4565404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.lubuskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dwóch badań: Badanie nr 1 pn.: Potencjały i specjalizacje województwa lubuskiego, i Badanie nr 2 pn.: Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego, stanowiące uzupełnienie badania nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Badanie nr 1 pn.: Potencjały i specjalizacje województwa lubuskiego realizowane będzie w oparciu o założenia metodologiczne przygotowane na zlecenie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT), umiejscowionego w strukturach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Badanie zakresem obejmie województwo lubuskie, a jego wyniki stanowić będą raport częściowy, który posłuży do przygotowania przez KOT 1/16 opracowania zbiorczego obejmującego wszystkie regiony w Polsce. Badanie nr 2 pn.: Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego stanowi uzupełnienie i pogłębienie badania nr 1 i powinno tworzyć logiczną całość z wyżej wymienionym. Celem badania jest określenie obszarów inteligentnych specjalizacji dla województwa lubuskiego. Jego wyniki będą wykorzystane w procesie aktualizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015 oraz na potrzeby tworzenia RPO - Lubuskie 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Metodologia badania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubuskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach