Przetargi.pl
Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-678 Warszawa, Smyczkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 601 78 00, , fax. 22 601 78 95
 • Data zamieszczenia: 2019-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Smyczkowa 10
  02-678 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 78 00, , fax. 22 601 78 95
  REGON: 17232705000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cpd.mswia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który przedstawia minimalne wymagania dotyczące mebli, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawcy mają możliwość zaproponować rozwiązania równoważne, o takich samych parametrach lub je przewyższających, jednak Ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem technicznym, estetycznym, ergonomicznym i funkcjonalnym, zapewniające co najmniej takie same właściwości użytkowe, trwałość, jakość oraz okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający zastrzega, iż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu przybliżenie wymagań, których nie można opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), opis przedmiotu zamówienia jest dokonany za pomocą wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktów, materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została określona w załączniku nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach