Przetargi.pl
Wykonanie dostaw elementów stałych wraz z montażem wyposażenia w związku z adaptacją sali nr 023 w segmencie G Ostrowieckiego Browaru Kultury (OBK) zlokalizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 do potrzeb sali kinowej z możliwością odtwarzania projekcji kinowych w standardzie DCP

Miejskie Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Siennieńska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 247 65 80 , fax. 041 262 48 52
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Kultury
  Siennieńska 54
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 247 65 80, fax. 041 262 48 52
  REGON: 11622000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mck.ostrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dostaw elementów stałych wraz z montażem wyposażenia w związku z adaptacją sali nr 023 w segmencie G Ostrowieckiego Browaru Kultury (OBK) zlokalizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 do potrzeb sali kinowej z możliwością odtwarzania projekcji kinowych w standardzie DCP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 1. opracowanie projektu wykonawczego adaptacji sali nr 023 OBK na potrzeby sali kinowej, 2. dostawę i montaż w sali nr 023 OBK systemowej podłogi monolitycznej w formie audytorium-widowni, 3. dostawę i montaż w sali nr 023 OBK wykładziny podłogowej dywanowej i PCV, 4. wykonanie ściany zamykającej przestrzeń pod audytorium (z jednej strony), 5. dostawę i montaż kotar zasłaniających drzwi wejściowe na salę nr 023 w OBK, 6. dostawę i montaż paneli zasłaniających okna na sali nr 023 w OBK, 7. dostawę i montaż oświetlenia przeszkodowego na krawędziach stopni schodowych audytorium, 8. wykonanie okładziny systemowej-akustycznej na ścianie znajdującej się za ekranem projekcyjnym, 9. wykonanie instalacji technologicznych (elektrycznych i niskoprądowych), tj. okablowania głośnikowego, zasilania i sterowania instalowanych urządzeń, 10. demontaż oraz transport na odległość 300 km i ponowny montaż na audytorium w sali nr 023 w OBK foteli kinowych będących własnością Zamawiającego, 11. demontaż w budynku Kina Etiuda zlokalizowanym przy Alei 3 Maja 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim, transport do miejsca przeznaczenia i ponowny montaż w sali nr 023 w OBK urządzeń kinotechnicznych będących własnością Zamawiającego, 12. wykonanie obudowy akustycznej do projektora cyfrowego z systemem wentylacji w sali nr 023 w OBK, 13. dostawę i montaż w sali nr 023 w OBK zespołu ekranowego składającego się ze stalowej ramy ekranowej oraz materiału ekranowego, 14. dostawa i montaż nagłośnienia w sali nr 023 OBK, składającego się z głośników zaekranowych i dookólnych, 15. podłączenie, uruchomienie i regulacja aparatury kinotechnicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38653400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną