Przetargi.pl
"Wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Iława".

Gmina Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 492 418 , fax. 896 494 882
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iława
  ul. Gen. Władysława Andersa -
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 492 418, fax. 896 494 882
  REGON: 53276000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.bip.gmina-ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Iława".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz.1129) dla zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Iława. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 5 części: Cześć I: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i budową oświetlenia: a) Przebudowa drogi do Smolnik (specustawa drogowa) na odcinku ok. 1 600 m, droga o nawierzchni asfaltowej z licznymi uszkodzeniami. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią asfaltową, ciągiem pieszo rowerowym, oświetleniem drogowym oraz odprowadzeniem wód opadowych w obrębie pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja konstrukcyjno-budowlana w poszczególnych branżach, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. Dokumentacja realizowana w trybie specustawy drogowej. b) Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały – Windyki – Wola Kamieńska na odcinku ok. 3420 m, droga o nawierzchni częściowo stabilizowanej betonem z powierzchniowym utrwaleniem, częściowo gruntowa utwardzona. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią asfaltową, ciągiem pieszo rowerowym, oświetleniem drogowym (uzupełnienie) oraz odprowadzeniem wód opadowych w obrębie pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja konstrukcyjno-budowlana w poszczególnych branżach, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. Część II: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych: 1) Przebudowa ulicy Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi, 2) Przebudowa ulicy Diamentowej w Nowej Wsi, 3) Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Nowej Wsi. Przebudowa ulic Diamentowej i Rubinowej, Bursztynowej i Szmaragdowej w Nowej Wsi na odcinku ok. 1600 m, drogi częściowo gruntowe utwardzone, częściowo bitumiczne na podbudowie z kruszywa. Zaprojektowanie przebudowy istniejących ulic z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa, ciągiem pieszym (oprócz Diamentowej), oświetleniem drogowym (częściowa modernizacja istniejącego układu) oraz odprowadzeniem wód opadowych w obrębie pasa drogowego (rozbudowa sieci burzowej). Ulica Szmaragdowa posiada zaprojektowaną sieć burzową, ul. Diamentowa w części posiada istniejącą sieć burzową. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza w poszczególnych branżach, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. Dokumentację techniczną należy wykonać oddzielnie dla każdego z powyżej wskazanych zadań inwestycyjnych. Część III: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg w następujących lokalizacjach: a) przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka na odcinku ok. 1 500m, droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0- 31,5mm, z powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. b) przebudowa drogi gminnej w Sąpach na odcinku ok. 725m, droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm, z powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. c) przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie – ul. Leśna na odcinku ok. 1 835m, droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0- 31,5mm, z powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. d) przebudowa drogi gminnej Mątyki – Rudzienice ul. Lipowa - Dąbrowa na odcinku ok. 2600m, droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0- 31,5mm, z powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. Część IV: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg w następujących lokalizacjach: a) przebudowa drogi gminnej w Gałdowie na odcinku ok. 1370m, droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm, z powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. b) przebudowa drogi gminnej Franciszkowo - Borek na odcinku ok. 2250m, droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm, z powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. c) przebudowa drogi gminnej Ławice - Tchórzanka - Gromoty na odcinku ok. 1280 m, droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0 - 31,5mm, z powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. d) przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo na odcinku ok. 2200 m, droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm, z powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. e) przebudowa drogi gminnej w Dziarny - Kozianka na odcinku ok. 780m, droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej drogi z nawierzchnią bitumiczną (8-11mm i 5-8mm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm, z powierzchniowym odwodnieniem pasa drogowego. W zakres usługi wchodzi kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacja techniczna, przedmiary i kosztorysy, stała organizacja ruchu. Część V: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: a) Dziarny - Dziarnówko (działka 6 - nr 114/14, 5 nr -87 na odcinku ok. 1100m), b) Franciszkowo Górne – Mątyki (działka 8 – nr 179 na odcinku ok. 500m), c) Franciszkowo Górne (działka 8 – nr 233 na odcinku ok. 100m), d) Franciszkowo Dolne – Borek ( działka 7 – nr 153 na odcinku ok. 600m), e) Kałduny (działka 15 – nr 79, 126 na odcinku ok. 1000m), f) Kamień Mały (działka 17 – nr 29 na odcinku ok. 200m), g) Wola Kamieńska (działka 45 – nr 256 na odcinku ok. 400m), h) Kałduny (działka 15 – nr 57 na odcinku ok. 300m) Zadanie dotyczy zaprojektowania obwodów oświetlenia drogowego ww. lokalizacjach wraz z warunkami przyłączenia, umowami na wykonanie przyłączy, przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. Dokumentację techniczną należy wykonać oddzielnie dla każdej z powyżej wskazanych lokalizacji 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielanie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla powyższych zadań budowlanych. 5. Kod dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV – 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Część 1-5 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do SIWZ – odpowiednio dla każdej części zamówienia należy wskazać w formularzu nr danej części. 2) Pisemne zobowiązanie w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzona jego kopia. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach