Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: ,,Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7984647, 7984600 , fax. 71 3293689
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
  ul. Ołbińska 32
  50-233 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7984647, 7984600, fax. 71 3293689
  REGON: 93085612600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: ,,Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: ,,Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK 83 1130 1033 0018 7996 7720 0002; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 tj. )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach