Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla 9 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych położonych w Świnoujściu

ZGM sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3212280; 3212156; 3212631, , fax. 91 321 05 08
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZGM sp. z o. o.
  ul. Wyspiańskiego 35C
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3212280; 3212156; 3212631, , fax. 91 321 05 08
  REGON: 81050658600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgm.swinoujscie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla 9 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych położonych w Świnoujściu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla 9 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych położonych w Świnoujściu zostały opisane w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej: posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; b. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; c. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności sanitarnej: posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń; d. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności elektrycznej: posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zostały określone w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach