Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dróg na terenie Gminy Spytkowice

Gmina Spytkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 879 18 20 , fax. +48 33 879 15 60
 • Data zamieszczenia: 2022-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Spytkowice
  ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 879 18 20, fax. +48 33 879 15 60
  REGON: 072182090
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dróg na terenie Gminy Spytkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dróg na terenie Gminy Spytkowice”- Zakres 1Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Spytkowice:• ul. Szmaragdowa w miejscowości Spytkowice od skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470306K ul. Szyszkowskiego do skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470273K Al. Kasztanowa.• ul. Bursztynowa w miejscowości Spytkowice od skrzyżowania z drogą gminną 470306K ul. Szyszkowskiego do skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470273K Al. Kasztanowa.• ul. Szafirowa w miejscowości Spytkowice od skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470275K ul. Potockich do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną ul. Szmaragdowa.Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dróg na terenie Gminy Spytkowice -Zakres 2Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Pogodna w miejscowości Spytkowice od skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470282K ul. Szkolna do skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470279K ul. Św. Jana.Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dróg na terenie Gminy Spytkowice zakres 3-Rozbudowa drogi powiatowej 1769K ul. Ks. Gołby w miejscowości Bachowice w km od 5+030 do km 5+560 w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy skrzyżowania drogi gminnej publicznej 470221K ul. Pod BoremWykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dróg na terenie Gminy Spytkowice Zakres 4- Przebudowa drogi gminnej publicznej 470305K „Woźniki Kaniów - Kossowa” w miejscowości Bachowice od skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470236K ul. Kaniów do granicy administracyjnej Gminy Spytkowice.Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dróg na terenie Gminy Spytkowice Zakres 5-Rozbudowa drogi gminnej publicznej 470225K ul. Herbowa w miejscowości Bachowice od skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470221K ul. Dębowa oraz ul. ppor. Jana Folgi do skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470236 ul. KaniówWykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dróg na terenie Gminy Spytkowice Zakres 6- Rozbudowa drogi gminnej publicznej 470241K ul. Tęczowa oraz ul. Stadionowa w miejscowości Ryczów w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470239K ul. Starowiejska do skrzyżowania z drogą powiatową publiczną 1772K ul. Jana III Sobieskiegopoprzez: dostosowanie szerokości jezdni do obowiązujących przepisów, budowę ciągu pieszego o szerokości 2,0m oraz jednostronnego pobocza utwardzonego, budowę odwodnienia drogi poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz poprzez rów odkryty, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, opracowanie stałej organizacji ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach