Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich.

Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-610 Rogoźno, ul. Rolna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 619 307 , fax. 672 619 307
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach
  ul. Rolna 17
  64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie
  tel. 672 619 307, fax. 672 619 307
  REGON: 63128249300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpoborniki.com/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej (projektowo – kosztorysowej) przebudowy dróg w ciągu ulic: Czarnkowskiej, Rynek i Powstańców Wielkopolskich w Obornikach wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Do 2020 roku ulice Czarnkowska, Rynek i Powstańców Wielkopolskich w Obornikach znajdowały się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 178 Oborniki - Wałcz. Po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania tzw. małej obwodnicy Obornik po śladzie byłej linii kolejowej zmianie uległ przebieg drogi w obszarze miasta Oborniki. Po wyłączeniu z niej ulic Powstańców Wielkopolskich oraz śródmiejskiego odcinka ulicy Czarnkowskiej przeszły one w zarząd Powiatu Obornickiego (Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno). Zamierzeniem nowego zarządcy drogi jak i lokalnych władz powiatowych i gminnych jest ogólna, jak najdalej idąca zmiana jej charakteru z drogi o charakterze tranzytowym z nakładającym się na nią ruchem lokalnym na drogę o charakterze lokalnym z warunkowym dopuszczeniem ruchu ciężkiego (jako konieczny dojazd do posesji). W tym celu konieczne jest wprowadzenie, w zakresie tego zadania, rozwiązań mających na celu: 1. podniesienie jakości technicznej, w tym wymianę na nowe (jeśli konieczne) wymagających poprawy elementów drogi, które nie zostaną w ramach min. przebudowy zlikwidowane takich jak konstrukcja i nawierzchnia jezdni, chodników, ścieżek jak również infrastruktury drogowej (systemy odwadniania), 2. wprowadzenie zmian organizacji ruchu w kontekście całego układu komunikacyjnego miasta (w tym odcinków o ruchu jednokierunkowym), 3. wprowadzenie, na odcinkach wjazdowych do miasta dodatkowych elementów i informacji (oznakowanie, w tym aktywne, szykany, itp.), które w sposób dosadny, sugerowany lub intuicyjny przeniosłaby w większym stopniu dotychczas praktykowany ruch tranzytowy przez śródmieście na nową tzw. małą obwodnicę miasta (umniejszenie natężenia ruchu przejazdowego przez centrum miasta), 4. wprowadzenie, w uzasadnionych przypadkach, organizacji ruchu oraz dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (segregacja ruchu, oświetlenie dedykowane na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów, rozwiązywanie kolizji w ruchu), uwzględniającej, w obszarze zabudowy śródmiejskiej (ścisłym centrum miasta) założoną hierarchię ruchu w kolejności: ruch pieszy - ruch rowerowy - ruch pojazdów, 5. wprowadzenie dodatkowych rozwiązań i elementów uspokojenia ruchu (azyle, progi, szykany, zmiany osi, zmiany nawierzchni, przewężenia itp.) , 6. podniesienie walorów estetycznych poprzez zaproponowanie, w określonych miejscach obszaru śródmiejskiego (głównie w obrębie Rynku i przyległych traktów handlowo-usługowych) nowych kompozycji "podłogi miejskiej": nawierzchnia, mała architektura, elementy wypoczynku, zieleń publiczna, kolorystyka, oświetlenie, iluminacja wybranych pierzei itp.). Zadanie należy wykonać zgodnie z: • oczekiwaniami Zamawiającego, ustalonymi w m.in. w opisie niniejszego zamówienia oraz w trakcie konsultacji prowadzonych na etapie koncepcji, • aktualną mapą geodezyjną (mapy dla celów projektowych wykona i przekaże Zamawiający), • warunkami określonymi przez: organy i jednostki uzgadniające, zarządców dróg, gestorów sieci infrastrukturalnych, • uzasadnionymi potrzebami właścicieli działek przyległych (zjazdy), oraz aktualnymi przepisami prawa, zwłaszcza z: • ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane, • ustawą z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych, • ustawą z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (opcjonalnie), • ustawą z dnia 20.07.2017 roku Prawo wodne, • ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody, • ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska, • ustawą z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, • rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, • rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, • normami i wytycznymi branżowymi (w razie kolizji z ww. wymogami należy wskazać konieczność uzyskania stosownego odstępstwa od warunków technicznych), z uwzględnieniem: • granic pasa drogowego, • parametrów technicznych stanu istniejącego dróg, • warunków gruntowych, • natężenia ruchu pojazdów, • istniejących zjazdów z drogi, • zapewnienia istniejących dojazdów do posesji, w tym dojazdu do dróg pożarowych, • ochrony zasadnych (obiektywnych) interesów lokatorów budynku mieszkalnego, • usytuowania istniejącej infrastruktury technicznej lub, w razie konieczności, z uwzględnieniem ewentualnych likwidacji kolizji infrastrukturalnych, • ciągłości ruchu na etapie prowadzenia robót (na warunkach określonych w projekcie czasowej organizacji ruchu). Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualną mapę dla celów projektowych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, na etapie wstępnej koncepcji dokonanie badań i obliczeń, skompletowanie danych technicznych, sporządzenie wniosków oraz uzyskanie warunków technicznych, opinii i zezwoleń gestorów, zarządców itp. Ogólne założenia funkcjonalno – użytkowe: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a. wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i remontu drogi powiatowej na podanym wyżej odcinku (ulica Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich) obejmującej w swym zakresie konstrukcję drogi, kanał technologiczny (jeśli będzie taka konieczność), organizację ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd), małą architekturę, zieleń, odwodnienie, oświetlenie, w tym iluminację podświetlającą zabudowę (dot. Rynku), b. dokumentacji projektowej budowy nowej kładki ścieżki rowerowej na rzece Wełna albo przebudowy istniejącej kładki pieszej z dostosowaniem jej do przepisowych parametrów ścieżki pieszo-rowerowej (wraz z oświetleniem na całej długości obiektu) oraz remontu istniejącej przeprawy drogowej (most na Wełnie), c. opracowań odrębnych dotyczących działek znajdujących się w zakresie przedmiotu projektu ale usytuowanych poza pasem drogi np. projekt odcinka ścieżki rowerowej na dz. nr 1897 (przy kościele św. Krzyża) łączącego istniejące ścieżki rowerowe wzdłuż ulic Czarnkowskiej i Obrzyckiej, projekt przebudowy zatoki autobusowej przy ulicy Czarnkowskiej na dz. nr 1807 (przy Szkole Podstawowej Nr 3), d. projektu, przedmiarów i kosztorysów, operatu wodnoprawnego i opracowań środowiskowych, ochrony przyrody dot. urządzeń odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z istniejącego zamkniętego systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowej) do rzeki Wełna (miejsce przy zachodnim przyczółku mostowym). Projektant uzyska własnym staraniem pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na odprowadzenie wód deszczowych (pełnomocnictwo Zamawiającego), e. dla wszystkich robót przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (branżowo) wraz z określeniem kodów CPV, f. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich robót (branż) wraz z określeniem kodów CPV, g. wszystkich opracowań uzupełniających koniecznych do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych, koniecznych do uzgodnienia, będących koniecznym załącznikiem do wniosku (zgłoszenie, pozwolenie na budowę) itp. np. : • wizja w terenie i wykonanie inwentaryzacja uzupełniającej i sprawdzającej do mapy dla celów projektowych (mapę przekaże Zamawiający), zwłaszcza w zakresie elementów nie będących obiektami geodezyjnymi (oznakowanie, elementy BRD, • badanie natężenia ruchu • badania gruntu • badania parametrów wytrzymałościowych obecnej konstrukcji dróg, • ocena techniczna istniejących obiektów inżynierskich, • projekty stałej (zmiany) i czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, • badania i obliczenia hydrologiczne dot. rozwiązań systemu odwodnienia i odprowadzenia wód do odbiornika (odbiorników), • opracowania (wraz z wnioskami) niezbędne do uzyskania zezwoleń, uzgodnień, opinii innych organów poprzedzające wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, zgodnie z przepisami prawa, w tym wszelkie opracowania: o z zakresu prowadzenia robót na rzece, na potrzeby korzystania z wód (PGW Wody Polskie), o w zakresie ochrony środowiska (RDOŚ), o w zakresie prowadzenia robót budowlanych w obszarze urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (Konserwator Zabytków) itp., o w zakresie skrzyżowań (właściwi zarządcy dróg), o w zakresie likwidacji kolizji, przebudowy bądź zbliżenia do sieci infrastruktury technicznej (gestorzy sieci infrastrukturalnych). Uzyskanie wszelkich zezwoleń, uzgodnień opinii odbędzie się wyłącznym staraniem Wykonawcy (Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw, upoważnień). h. wynikające z zakresu i formy projektu budowlanego (przepisy budowlane), i. oznaczenie kilometrażu ciągu dróg. Zakres rzeczowy opracowania oraz ustalenia formalne (w zakresie rzeczowym wskazano ilości poszczególnych opracowań do ostatecznego przekazania Zamawiającemu - nie wskazano opracowań, których wykonanie jest konieczne w postępowaniach (procedurach) poprzedzających ostateczne skompletowanie dokumentacji np. opracowań będących załącznikiem do wniosków o wydanie warunków technicznych, zgód, zezwoleń, opinii innych jednostek, organów, instytucji, koniecznych do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych lub koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę (skutecznego zgłoszenia)  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: a) inwentaryzacja terenu na podstawie przekazanej mapy i obmiarów własnych, w tym, w miarę potrzeb, wykonanie profilów (przekrojów) poprzecznych istniejącego terenu, b) wykonanie badań gruntu w zależności od potrzeb i wymagań, c) ocena obecnego stanu technicznego konstrukcji i nawierzchni dróg, d) wykonanie, w zakresie potrzebnym do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych badań natężenia ruchu, e) wykonanie inwentaryzacji obiektów podlegających likwidacji, rozbiórce, przebudowie, zmianie oraz, w zakresie niezbędnym, obiektów istniejących w zakresie stykowym nowo projektowanym obiektem a mających wpływ na rozwiązania projektowe, f) wykonanie inwentaryzacji zieleni, wytypowanie zieleni koniecznej do likwidacji, złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na wycinkę, g) wykonanie wstępnej, ogólnej koncepcji organizacji ruchu dla obszaru i otoczenia związanego z przedmiotem zamówienia, w tym dla obszaru śródmiejskiego (staromiejski obszar urbanistyczny), uzyskanie akceptacji Zamawiającego i wdrożenie w dalszych działaniach projektowych, h) opracowanie dokumentacji pośrednich i wniosków wymaganych przepisami prawa w procedurze projektowej - złożenie wniosków wraz z załącznikami i uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych gestorów i właścicieli sieci infrastrukturalnych, zarządców dróg, opinii, i zezwoleń organów i instytucji (np. Konserwator zabytków, RDOŚ, PGW Wody Polskie) itp., i) jeśli potrzebne: opracowanie projektów likwidacji wszelkich kolizji infrastrukturalnych, uzyskanie uzgodnień, opinii, postanowień i zgód od ich gestorów, j) złożenie wniosku i uzyskanie ewentualnych zmian (lub uzupełnień) w ustaleniach z zarządcami, gestorami, organami itp. gdyby uzasadnione rozwiązania projektowe kolidowały lub nie były przewidziane w ustaleniach, opiniach, warunkach, k) uzyskanie ewentualnych odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (drogi) i ich usytuowanie (wraz z uprzednim opracowaniem wniosku, wykonaniem właściwych załączników, ekspertyz i ich uzgodnieniem), l) opracowania środowiskowe niezbędne do uzgodnienia takie jak karty informacyjnej przedsięwzięcia, raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ewent. badania uciążliwości (np. hałasu, itp.) i ich uzgodnienie, m) opracowanie operatu(ów) wodnoprawnego i uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia wodnoprawnego - forma pisemna oraz wersja elektroniczna w formacie danych .pdf, n) opracowanie projektu budowlanego w formie i zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i zagospodarowania terenu oraz w zakresie i z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 6 egz. wersji ostatecznej w formie pisemnej oraz wersja elektroniczna w formacie danych .pdf + egzemplarze dodatkowe na potrzeby dokonywanych u gestorów, instytucji i zarządców uzgodnień i opinii (opracowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami), o) opracowanie projektów wykonawczych wszystkich niezbędnych branż, w tym również dokumentacje techniczno-ruchowe na wprowadzone w projekcie urządzenia wymagające DTR (np. oświetlenie wzbudzane, aktywne itp.) - w formie i zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i zagospodarowania terenu oraz w zakresie i z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 6 egz. wersji ostatecznej w formie pisemnej oraz wersja elektroniczna w formacie danych .pdf + egzemplarze dodatkowe na potrzeby dokonywanych u gestorów, instytucji i zarządców uzgodnień i opinii + wersja elektroniczna w formatach pdf (opisy i rysunki) i dwg (rysunki), p) dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym zwłaszcza dotyczących: infrastruktury technicznej (w tym likwidacji ewent. kolizji z sieciami), zjazdu z drogi publicznej (w przypadku zmian lub przebudowy), odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, q) opracowanie planowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem przewidywanych czasokresów dla poszczególnych grup robót, etapów, branż itp., r) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż, z ewentualnym rozbiciem na odcinki oraz z wyodrębnieniem kosztów robót niekwalifikowanych (poza pasem drogi), zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym - 3 egz. w formie pisemnej oraz wersja elektroniczna w formacie danych .pdf i .ath lub .xls/.xlsx, s) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 3 egz. w formie pisemnej oraz wersja elektroniczna w formacie danych pdf.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach