Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej na: a) Budowę dwóch linii kablowych średniego napięcia, wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej 15 kV w GPZ Grudzicka i zakończonych złączami kablowymi SN, b) Wyposażenie dwóch pól w rozdzielni 15 kV w GPZ Grudzicka, przeznaczonych do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE Arki Bożka w Opolu w oparciu o wytyczne projektowe z dnia 13-02-2019 r. wydane przez Tauron Dystrybucja SA. 2. Kompletna dokumentacja techniczno-prawna powinna obejmować: a) Projekt budowlany i wykonawczy linii zasilających kablowych 15 kV wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę; b) Projekt wykonawczy wyposażenia dwóch pól w rozdzielni 15 kV w GPZ Grudzicka; c) Wiążące uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, gwarantujące TD dostęp do urządzeń (prawo wejścia, przechodu, przejazdu) w celu prowadzenia eksploatacji, remontu, przebudowy; d) W przypadku potrzeby zawarcia porozumień z właścicielami nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu – także operaty szacunkowe sporządzone na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla ww. projektowanych linii zasilających, sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę. e) STWiOR, kosztorysy, przedmiary. 3. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. W tym celu zostanie zawarta osobna umowa o pełnienie nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 3.000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 47 1160 2202 0000 0002 1515 3330 w Banku Millenium. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą. 5. Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 6. Beneficjentem gwarancji jest Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – także składa oświadczenie że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 2. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - (art. 22a ust. 2 Prawa). 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach