Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe

Gmina Prószków ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774013700 , fax. 774013711
 • Data zamieszczenia: 2022-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prószków
  Opolska 17
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  tel. 774013700, fax. 774013711
  REGON: 531413248
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.proszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie na jego podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (dalej decyzja ZRiD), dla przedsięwzięcia „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”, które jest realizowane w oparciu o projekt pn.: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zadanie obejmuje w szczególności: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz: 1) uzyskaniem decyzji środowiskowej, w przypadkach gdy jej uzyskanie będzie wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, 2) przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie będzie wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, 3) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) kosztorysu inwestorskiego, 5) opisu przedmiotu zamówienia, 6) udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o ww. dokumentację projektową, w tym przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielanie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz przetargowej oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 2.Opracowanie i złożenie do właściwego organu administracji publicznej wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą jak wyżej (dalej decyzja ZRID) wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami i uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID. 3.Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 4.Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1186) w toku realizacji robót budowlanych objętych decyzją ZRID. 5.Szczegółowy zakres prac określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca ma opisać proponowane materiały i urządzenia z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31 ustawy Pzp, tj. za pomocą parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, tzn. bez podawania ich producentów, nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń wraz z dodaniem wyrazu „lub równoważny” oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności, przy czym wymogi równoważności muszą być możliwe do zrealizowania i niedopuszczalne jest formułowanie iluzorycznych kryteriów równoważności, wskazujących na jednego producenta. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takich kryteriów równoważności, dzięki którym wykonawca i Zamawiający w oparciu o metodę zerojedynkową będą w stanie ocenić, czy dane rozwiązanie spełnia istotne parametry wymagane przez Zamawiającego i w konsekwencji stwierdzić czy nosi przymiot rozwiązania równoważnego. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli nie prowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 7. Jeżeli w Programie funkcjonalno – użytkowym podane są nazwy (znaki towarowe), to mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 8.Na wykonaną kompletną dokumentację projektową – a także odrębnie dla poszczególnych projektów objętych tą dokumentacją, Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia dokonaniu odbioru tej dokumentacji, potwierdzonej stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do wady części lub całości inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości użytkowej lub technicznej inwestycji, koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca. 2) Rękojmia za wady fizyczne i prawne na dokumentację projektową – a także odrębnie dla poszczególnych projektów objętych tą dokumentacją, udzielona jest na okres równy okresom gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. 3) Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie dokonanego odbioru dokumentacji projektowej. 9. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (o ile są już znane). 2) w przypadku podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby: - czynności administracyjno-biurowe wykonywane na potrzeby realizacji zamówienia; - sporządzanie opracowań projektowych niewymagających pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jak również sporządzanie pozostałych opracowań projektowych pod nadzorem Projektanta Drogowego; których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach