Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, dokumentacji projektowej Spichlerza Opackiego i dokumentacji projektowej modernizacji dachu Pałacu Opatów.

Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 301 70 61 , fax. (058) 301 11 25
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Gdańsku
  ul. Toruńska 1
  80-822 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 301 70 61, fax. (058) 301 11 25
  REGON: 27666000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mng.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, dokumentacji projektowej Spichlerza Opackiego i dokumentacji projektowej modernizacji dachu Pałacu Opatów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie (część) 1 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektu modernizacji Spichlerza Opackiego (siedziby Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku) ul. Cystersów 19 w Gdańsku w celu złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. 2. Na przedmiot zamówienia składa się: 1) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji składającej się z następujących elementów: a) projekt budowlany; b) projekt wykonawczy; c) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót; d) przedmiary i kosztorys inwestorski (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389); e) inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia oraz uzgodnienia dokumentacji, 2) świadczenie przez Wykonawcę usługi nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Spichlerza Opackiego na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na zasadach i w zakresie opisanych w § 10 umowy, roboty budowlane i nadzór autorski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Zamawiającego środków finansowych na ich wykonanie (prawo opcji). 3. Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy należy opracować w następującym zakresie: 1) projekt zagospodarowania terenu; 2) projekt architektoniczny modernizacji Spichlerza; 3) projekt prac konserwatorskich; 4) projekt konstrukcyjny; 5) projekty przyłączy instalacyjnych; 6) projekt instalacji sanitarnych (wodociągowej i kanalizacji); 7) projekt ogrzewania i wentylacji; 8) projekt instalacji elektrycznych (instalacji oświetleniowej, zasilającej, oświetlenia ewakuacyjnego); 9) projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych (sieci komputerowej, internetowej, telefonicznej, 10) projekt instalacji nagłaśniającej; 11) projekt instalacji przeciwpożarowych - instalacji gaśniczej, systemu oddymiania itd.; 12) projekt instalacji wczesnego wykrywania pożaru; 13) projekt systemów zabezpieczenia technicznego, tj. systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej (CCTV), system kontroli dostępu (SKD). 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z: 1) materiałem nazwanym Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 (1 do 30) do SIWZ; 2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 3) obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 4) warunkami technicznymi i normami; 5) na podstawie oględzin terenu inwestycji; 6) przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową, 7) uwzględnieniem stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie (część) 2 5. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektu modernizacji dachu Pałacu Opatów (siedziby Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku) ul. Cystersów 18 w Gdańsku w celu złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. 6. Przedmiot zamówienia, określony w pkt 1, obejmuje: 1) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w następującym zakresie: a) projekt architektoniczny modernizacji dachu; b) projekt instalacji odgromowej. c) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 2) wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389); 3) inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia oraz uzgodnienia dokumentacji, 4) świadczenie przez Wykonawcę usługi nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu Pałacu Opatów na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, na zasadach i w zakresie opisanych w § 10 wzoru umowy, roboty budowlane i nadzór autorski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Zamawiającego środków finansowych na ich wykonanie (prawo opcji). 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z: 1) Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 3) obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 4) warunkami technicznymi i normami; 5) na podstawie oględzin terenu inwestycji; 6) przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową, 7) uwzględnieniem stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 9. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie z użytkownikiem – Muzeum Narodowym w Gdańsku, 2) zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 10. Wykonawca oświadcza, że wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakościowe materiałów, urządzeń i produktów umożliwią zastosowanie kryterium równoważności, tzn. realizator robót będzie miał prawo do zastępowania ich materiałami, urządzeniami i produktami nie gorszymi przy zachowaniu równorzędnych parametrów jakościowych i technicznych. 11. Dokumentacja zostanie wykonana w języku polskim oraz musi zawierać pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym umożliwiającym realizację inwestycji. 12. Ustala się wykonanie opracowań dokumentacji w ilości: 1) w wersji papierowej - po 5 egz. każdego opracowania (za wyjątkiem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskie – w 2 egz.), z tym, że cztery egzemplarze projektu budowlanego będą zawierać oryginalne podpisy i pieczątki, a jeden egzemplarz może być kopią. 2) w wersji elektronicznej – w 2 egz. (w formacie pdf, doc, dwg, ath; 1egz. wersji elektronicznej powinien obejmować wszystkie opracowania za wyjątkiem kosztorysów inwestorskich; a 2-gi egz. wersji elektronicznej powinien obejmować kosztorysy inwestorskie) , którą Wykonawca dostarczy w terminie zadeklarowanym w ofercie przez Wykonawcę, wersja elektroniczna winna posiadać nazewnictwo identyczne z zawartością opracowania w wersji papierowej. 13. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie umowy zostanie powierzone wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. 14. Dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale III.1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert: wypełnione oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy- załącznik nr 2 do SIWZ, 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia, o których mowa w pkt 1, dotyczące tych podmiotów; 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału. 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 12. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 13. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, jak również oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składane są w oryginale. 14. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 13, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach