Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania II postępowanie: Zad. 1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach” Zad. 2. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach” Zad. 3. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach” Zad. 4. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach” Zad. 5. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice”

Gmina Słomniki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 881 102 , fax. 123 882 102
 • Data zamieszczenia: 2019-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słomniki
  ul. Kościuszki 64
  32-090 Słomniki, woj. małopolskie
  tel. 123 881 102, fax. 123 882 102
  REGON: 35155556500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slomniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania II postępowanie: Zad. 1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach” Zad. 2. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach” Zad. 3. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach” Zad. 4. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach” Zad. 5. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania: Zad. 1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Parametry techniczne: - długość drogi: ok. 580m - klasa drogi: L - Lokalna - kategoria ruchu: KR3 – KR4 - szerokość jezdni: 5,5m Zad. 2. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Parametry techniczne: - długość drogi: ok. 250m - klasa drogi: D - Dojazdowa - kategoria ruchu: KR3 – KR4 - szerokość jezdni: 5,5m Zad. 3. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Parametry techniczne: - długość drogi: ok. 240m - klasa drogi: D - Dojazdowa - kategoria ruchu: KR3 – KR4 - szerokość jezdni: 5,5m - długość chodnika: ok 190m Zad. 4. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Parametry techniczne: - długość drogi: ok. 240m - klasa drogi: L - Lokalna - kategoria ruchu: KR3 – KR4 - szerokość jezdni: 5,5m Zad. 5. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Parametry techniczne: - długość chodnika: ok 890m - szerokość chodnika: 2m - kanalizacja deszczowa: ok 890m Szczegóły rozwiązań projektowych należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym. B. Dla zadań 1 – 5 (na każde zadanie oddzielnie) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu: 1) Projekt budowlany – w 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej; 2) Projekt wykonawczy – w 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej; 3) Przedmiar robót – w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej; 4) Kosztorys inwestorski – na podstawie kompletnego projektu wykonawczego w oparciu o KNR, przy zachowaniu nośników bazy cenowej oraz cen materiałów wg aktualnych cen. Kosztorysy inwestorskie muszą obejmować szczegółowe określenie materiałów (rodzaj i parametry)– w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej; 5) Zgodnie z ustawą PZP zakresu dokumentacji nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. 6) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej; 7) Informację BIOZ - w 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej; 8) Uzyskać decyzję pozwolenia na budowę/ZRIDna zakres inwestycji w oparciu o udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo. Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek będących własnością Gminy Słomniki. C. Nomenklatura wg CP 71300000-1 Usługi inżynieryjne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania D. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. E. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium – na każde zadanie oddzielnie 2.Ustala się wadium w wysokości: Zadanie I 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) Zadanie II 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) Zadanie III 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100) Zadanie IV 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100) Zadanie V 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: przelew na konto zamawiającego BS Słomniki 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego (zaleca się przelew najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Wpłacając wadium w formie przelewu w tytule należy wpisać wadium na przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania II postępowanie: Zad. 1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach” Zad. 2. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach” Zad. 3. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach” Zad. 4. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach” Zad. 5. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice” - oraz podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę !!!!!! ( w celu prawidłowego księgowania i prawidłowego określenia Wykonawcy ) 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 104,poz.1158 z p.zm.) sposób przekazania wadium w formie dokumentów: oryginał do pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64, kopię należy dołączyć do oferty 4.Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 . 6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach