Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontów i przebudowy dróg i ulic na terenie gminy Krokowa

Gmina Krokowa ogłasza przetarg

 • Adres: 84-110 Krokowa, Żarnowiecka 29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6754100 , fax. 58 6754101
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krokowa
  Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa, woj. pomorskie
  tel. 58 6754100, fax. 58 6754101
  REGON: 191675528
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontów i przebudowy dróg i ulic na terenie gminy Krokowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Remont/przebudowa ulic w miejscowości Dębki, które obejmuje:a) Remont / przebudowa ulicy Rybackiej i części ul. Sosnowej w Dębkach.- przewidywana powierzchnia drogi z kostki betonowej około 1864 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje;b) Przebudowa części ulicy Wrzosowej i Zakonnej w Dębkach.- przewidywana powierzchnia drogi z kostki betonowej około 17.470 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje;c) Projekt instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i oświetlenia przejść na plażę nr 21 i 23 w Dębkach.- przewidywana długość infrastruktury wod-kan i elektroenergetycznej około L=115 mb (około 7-8 punków świetlnych);2) Remont / przebudowa części ulicy Leśnej i działki drogowej nr 97/7 w Karlikowie.- przewidywana powierzchnia drogi z kostki betonowej około 5.343 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje;3) Remont / przebudowa przejść na plażę nr 3 i 14 w Karwieńskich Błotach Drugich.- przewidywana powierzchnia dróg i ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej około 24.885 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje oraz miejscami postojowymi / parkingowymi;4) Remont / przebudowa ul. Kolejowej w Krokowej.- przewidywana powierzchnia drogi asfaltowej wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi z kostki betonowej oraz nawrotką około 10.732 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.5) Budowa dróg w Lubkowie (KS-32, KDW-32, KXP-33) wraz z zagospodarowaniem terenu.- przewidywana powierzchnia drogi z kostki betonowej około 6056 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.6) Remont / przebudowa części ulicy Spacerowej w Sławoszynie.- przewidywana powierzchnia drogi z kostki betonowej około 15.354 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.7) Remont / przebudowa części ulicy Leśnej, Sosnowej i Świerkowej w Wierzchucinie.- przewidywana powierzchnia drogi z kostki betonowej około 1012 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.8) Remont / przebudowa części ulicy Kartoszyńskiej, Wspólnej i Polnej w Odargowie.- przewidywana łączna powierzchnia dróg z kostki betonowej / asfaltu około 5.949 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1523G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lisewo – etap II.- przewidywana długość chodnika z kostki betonowej około 450 mb wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach