Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowej i Witosa w Kaletach

Miasto Kalety ogłasza przetarg

 • Adres: 42-660 Kalety, Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3527630, , fax. 34 3527635
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalety
  Żwirki i Wigury 2
  42-660 Kalety, woj. śląskie
  tel. 34 3527630, , fax. 34 3527635
  REGON: 15139870600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowej i Witosa w Kaletach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie projektu (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) przebudowy drogi ul. Jaworowej polegającej na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszyw naturalnych, po uprzednim przygotowaniu podłoża, podbudowy. Odcinek objęty opracowaniem ok. 653 mb, szer. jezdni 5,0 m, pobocza obustronne po 0,5 m umocnione tłuczniem kamiennym. 2. Wykonanie projektu (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) przebudowy drogi ul. Witosa polegającej na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszyw naturalnych, po uprzednim przygotowaniu podłoża, podbudowy. Odcinek objęty opracowaniem ok. 385 mb, szer. Jezdni 5,0 m, pobocza obustronne po 0,5 m umocnione tłuczniem kamiennym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: brak żądania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach