Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą w ramach zadania WPF pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowościach Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców"

Gmina Klembów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-205 Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 799-93-90 , fax. 0-22 777-90-85
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klembów
  ul. Gen. F. Żymirskiego 38
  05-205 Klembów, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 799-93-90, fax. 0-22 777-90-85
  REGON: 55066815000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.klembow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą w ramach zadania WPF pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowościach Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą w ramach zadania WPF pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowościach Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców" 2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonana Dokumentacja powinna zawierać: a) mapę do celów projektowych, b) dokumentację geodezyjno - kartograficzną w zakresie opracowania map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnej do prawidłowego wydzielenia działek i złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ustalenie granic pasa drogowego, c) dokumentację geotechniczną, d) projekt budowlany drogowy i projekt wykonawczy drogowy wraz z odwodnieniem, łączenie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej, e) projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli wystąpią kolizje, f) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, g) przedmiary i kosztorysy inwestorskie, h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jeden raz na trzy miesiące Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raport w formie pisemnej ze stanu zaawansowania przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia został przedstawiony w postaci zakresu graficznego, która stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Do formularza oferty, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, należy dołączyć: 1) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI ust. 1 SIWZ, tj.: a) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), b) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ); 2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 3) Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach