Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalację gazu w budynkach i lokalach mieszkalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, ul. I Poprzecznej 18J i I Poprzecznej 18L z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 006 240 , fax. 226 132 452
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  ul. Trakt Lubelski 353
  04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 006 240, fax. 226 132 452
  REGON: 10836340000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalację gazu w budynkach i lokalach mieszkalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, ul. I Poprzecznej 18J i I Poprzecznej 18L z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 2. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ . 4. Kosztorysy inwestorskie zostaną wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2013 poz. 1129);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą projektowanie w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach