Przetargi.pl
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego na przebudowę zabytkowego budynku położonego w Bielsku-Białej przy ulicy Polnej 216B”

PGL LP Nadleśnictwo Bielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 43-382 Bielsko-Biała, Kopytko
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
  Kopytko
  43-382 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  REGON: 071001926
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_bielsko/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego na przebudowę zabytkowego budynku położonego w Bielsku-Białej przy ulicy Polnej 216B”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej dokumentacji w zakresie badań stratygraficznych i programu prac konserwatorskich składającej się z Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego, spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), Przedmiaru Robót Budowlanych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Kosztorysu Inwestorskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień w celu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pt. „Przebudowa zabytkowego budynku położonego w Bielsku-Białej przy ulicy Polnej 216B (zlokalizowanego na działce nr 2194/1 o pow. 0,2023 ha. Gmina Bielsko-Biała obręb 0032 Lipnik, jednostka ewidencyjna 246101_1.0032 Lipnik) , wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/508/2018, na podstawie wydanej Decyzji z dnia 2018-10-09 znak K-RD.5140.7.2018.PŚ przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach” w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania.UWAGA :Budynek będący przedmiotem zamówienia jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod numerem A/508/2018. W związku z powyższym na sporządzania dokumentacji projektowej wymagane są uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ O/Bielsko-Biała 08 2030 0045 1110 0000 0069 4190 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego na przebudowę zabytkowego budynku położonego w Bielsku-Białej przy ulicy Polnej 216B.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Na podstawie art. 112 ustawy PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku ekonomicznego udziału w postępowaniu.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:I) 100 000 złd. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę polegającą na projektowaniu obiektów kubaturowych wpisanych do rejestru zabytków. Łącznie przez usługę rozumie się wykonywanie prac projektowych na podstawie 1 umowy.Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności budownictwa kubaturowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekt jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).UWAGA:1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt c winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach