Przetargi.pl
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rampy i wejścia do budynku biurowego od strony południowej przy ul. Irysowej 19 w Warszawie z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 225 493 737
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 225 493 737
  REGON: 10858407000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rampy i wejścia do budynku biurowego od strony południowej przy ul. Irysowej 19 w Warszawie z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rampy i wejścia do budynku biurowego od strony południowej przy ul. Irysowej 19 w Warszawie z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z założeniami projektowo-kosztorysowymi, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy. 3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg założeń projektowo-kosztorysowych, stanowiących załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy: „ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rampy i wejścia do budynku biurowego od strony południowej przy ul. Irysowej 19 w warszawie z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych Informacje ogólne budynek biurowy, dwukondygnacyjny z trzema wejściami od strony północnej- wejście główne, od wschodniej i południowej – spełniające również rolę wyjść ewakuacyjnych, żadne z wejść nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku od strony południowej znajduje się rampa żelbetowa na słupkach żelbetowych, ze schodami prowadzącymi do wyjścia ewakuacyjnego. Przy schodach i na rampie balustrada stalowa Kubatura budynku 4 904 m3, budynek wybudowany w 1983roku. Inwestor nie posiada żadnej dokumentacji budynku. I. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Zakres zamawianego opracowania 1. Dokumentacja projektowa przebudowy rampy i wejścia do budynku od strony południowej z wykonaniem podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. - pochylnię dla niepełnosprawnych oraz schody wejściowe do budynku zaprojektować jako konstrukcję stalową w ocynku ogniowym, - balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej z profilu rurowego, - schody wejściowe do budynku wraz z podestem, który równocześnie będzie podestem pochylni z blachy ryflowanej ocynkowanej - pochylnia z krat systemowych wykonanych z płaskownika, - uwzględnić przebudowę wiatrołapu w wejściu do budynku, sposób otwierania drzwi z dostosowaniem dla osób poruszających się na wózkach, - balustradę na podeście zaprojektować jako otwieraną co umożliwi transport materiałów do budynku na potrzeby biurowe 1.1. Należy wykonać inwentaryzację szkicową, niezbędną do wykonania dokumentacji projektowej. 1.2. Należy wykonać wstępną koncepcję dokumentacji projektowej, którą należy uzgodnić Zamawiającym 1.3. Uzgodnić z Zamawiającym propozycję rozwiązań techniczno-materiałowych przy założeniu racjonalnej oszczędności i równoczesnym zapewnieniu spełnienia przepisów technicznych. 1.4. Uszczegółowienie stanowiska co do rozwiązania i materiałów nastąpi w ramach akceptacji koncepcji o której mowa w pkt 1.2 Generalnym założeniem jest projektowanie robót przy równoczesnym założeniu że w czasie trwania robót budynek będzie użytkowany. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać: - Opracowanie dokumentacji całości robót oraz materiałów w zakresie wykonania projektowanej przebudowy z uwzględnieniem całkowitej rozbiórki istniejącej rampy. - Inwentaryzację elewacji budynku oraz rzut poziomy, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej. - Opis techniczny wykonywanych robót z opisem sposobu i kolejności ich wykonania oraz zastosowanych materiałów, - Rysunki robocze poszczególnych rozwiązań konstrukcji i ich montażu, wykonać w skali umożliwiającej odczytanie zawartych na nich informacji. - Zamawiający preferuje rozwiązanie pozwalające na montaż gotowych elementów prefabrykowanych wykonanych na zamówienie wg. rysunków projektowych, - Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). - Oświadczenie projektanta, że projekt zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji i został wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i aktualnymi przepisami oraz posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia. 3. Wymagania ogólne - Projekt budowlany należy opracować w 5 egzemplarzach w skali 1:50 z dokładnością przewidzianą dla projektów wykonawczych, rysunki, detale wykonać w skali 1:20, projekt musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.). - Projekt budowlany powinien być opatrzony adnotacją Projektanta, że spełnia wymogi projektu wykonawczego - Dwa egzemplarze projektu powinny być z pełnymi obliczeniami i uzgodnieniami. - Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z: ●Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004 r, poz. 2072 z późn. zm.) ● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129), w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem „doc”. - W projekcie należy umieścić informację BIOZ, z której jednoznacznie ma wynikać konieczność lub konieczności opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Projektant uzyska we własnym zakresie wszystkie materiały, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów, wymagane do wykonania dokumentacji technicznej. II. ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE 1. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 2-ch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (zaleca się, aby były wykonane za pomocą programu kosztorysowego „NORMA”). Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem ATH lub KST (NORMA). Kosztorys inwestorski musi być wykonany osobno dla każdej branży, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004r poz. 1389). 1.1. Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony wraz z przedmiarem robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 1.2. Kosztorysy inwestorskie wykonać metodą szczegółową w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w katalogach KNR, normy zakładowe ZGN lub KNR-W, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację indywidualną po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru i Kierownika DOM. 1.3. W kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć następujące ceny czynników produkcji oraz wskaźniki narzutów: • stawkę robocizny kosztorysowej R – jako średnią dla miasta Warszawy stawkę za jedną roboczogodzinę w danej branży publikowaną w wydawnictwach „SEKOCENBUD” BCR – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. • ceny jednostkowe materiałów M - jako średnie wraz z kosztami zakupu ceny materiałów, publikowane w wydawnictwach „ SEKOCENBUD” „informacja o cenach czynników produkcji RMS” (IMB,IME,IMS)- wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz ceny materiałów budowlanych opracowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD na zamówienie ZGN Mokotów. • ceny jednostkowe pracy sprzętu S - jako średnie dla miasta Warszawy ceny pracy sprzętu, publikowane w wydawnictwach „ SEKOCENBUD” Informacjach o cenach czynników produkcji RMS lub IRS – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, • wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wkp – jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży publikowany w wydawnictwach „ SEKOCENBUD” BCR -wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Koszty pośrednie Kp należy liczyć od (R + S) • wskaźnik narzutu zysku Wz – jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży, publikowany w wydawnictwach „ SEKOCENBUD” BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zysk „Z” należy liczyć od (R+S+Kp), 2. Wykonać dwa przedmiary robót: przedmiary robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiary robót dla Wykonawcy dla wyceny ofertowej. 2.1. Przedmiar robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389), w 2-ch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem ATH lub KST (NORMA).Każdy egzemplarz przedmiaru powinien być trwale oprawiony wraz z kosztorysem inwestorskim. 2.2. Przedmiar robót dla Wykonawcy wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129), w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem ATH lub KST (NORMA).Każdy egzemplarz przedmiaru dla Wykonawcy powinien być trwale oprawiony.” 3.2. Teren jest administrowany przez ZGN Mokotów i znajduje się na terenie DOM „Służewiec”, ul. Smoluchowskiego 2, 02-679 Warszawa. 3.3. Przy opracowaniu projektu należy dążyć do minimalizacji kosztów robót wykonanych na podstawie projektu. 3.4. Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia bezpłatnie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w czasie wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji. 3.5.Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 3.6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ mają być wykonane zgodnie z: 3.6.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa Budowlanego, 3.6.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 3.6.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 3.6.4. zgodnie z założeniami projektowymi, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ - istotnych postanowień umowy. 3.6.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ, 3.6.6. postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3.6.7. zasadami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), m. in. winna być trwale oprawiona. 3.7. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Jednostka Projektowa zobowiązana będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 3-ch dni od daty zawiadomienia. 3.8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam. 3.9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.). 3.10. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną dokumentację projektową do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy, stanowiące Rozdział III SIWZ. 3.11. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto, na zasadach określonych w pkt. 20 specyfikacji. 3.12. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III SIWZ. 3.12.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 3.12.1.1. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: 3.12.1.1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 3.12.1.1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 3.12.1.1.3. zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 3.12.1.1.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 3.12.1.1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; 3.12.1.2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 3.12.1.2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); 3.12.1.2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 3.12.1.2.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, 3.12.1.3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 3.12.1.4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 3.12.1.4.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 3.12.1.1. SIWZ, 3.12.1.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 3.12.1.4.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 3.12.1.5. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 3.12.1.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia; 3.12.2. Dokonanie zmiany wskazanej w pkt. 3.12.1.1.4. SIWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1 pkt. 3.12.1.1.4. SIWZ. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 3.12.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.12.1.2., 3.12.1.3. oraz 3.12.1.4.2. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.12.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.12.1.1., 3.12.1.3. i 3.12.1.6. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3.12.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.12.1.2, 3.12.1.3. i 3.12.1.6. SIWZ obliczone będzie wg zasad przyjętych w niniejszej umowie i kwot zawartych w ofercie. 3.13. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty. 3.14. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą wykonywać dokumentację projektową i kosztorysową, posiadającymi doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 r., oraz aktualne zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają co najmniej 12-to miesięczną praktykę zawodową przy projektowaniu w swoich branżach. Praktyka zawodowa projektanta będzie oceniana w kryteriach oceny ofert. 3.15. Jednostka projektowa zobowiązana jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia a koniecznych do wykonania projektu materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych. Uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. 3.16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.17. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 3.17.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 3.17.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności RODO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Oferta powinna się składać z: 9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II SIWZ, 9.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 9.1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ. 9.1.5. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług, 9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą. 9.1.7. oświadczenia o doświadczeniu zawodowym projektanta na załączniku nr 3 do wzoru formularza oferty. 9.1.8. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do oferty), UWAGA: 9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA: NIE MOŻNA TEGO DOKUMENTU ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ. Należy to zrobić w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach