Przetargi.pl
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. „KWIATOWA DOLINA” NA DZIAŁKACH NR 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 642 045 , fax. 323 642 055
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
  ul. Korczaka 7
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 323 642 045, fax. 323 642 055
  REGON: 27366544600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. „KWIATOWA DOLINA” NA DZIAŁKACH NR 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie folderu, wizualizacji 3D, strony internetowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przygotowaniem procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla realizacji budowy osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pn. „Kwiatowa Dolina” oraz infrastruktury komunikacyjnej (w tym ciągi komunikacyjne, parkingi) i projektu zieleni na działkach 413/55, 413/56, 413/57, 413/58 – własność Zamawiającego, oraz projektu zjazdu na działce nr 413/50 – własność Gminy Sosnowiec (działka użyczona Zamawiającemu) usytuowanych w Sosnowcu w rejonie ulic Edwarda Rydza-Śmigłego i Gwiezdnej. Zadanie I Wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z podziałem na etapy realizacji pn. „Kwiatowa Dolina”. Zadanie II Wykonanie dokumentacji projektowej osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z podziałem na etapy realizacji pn. „Kwiatowa Dolina”, infrastruktury komunikacyjnej (w tym ciągi komunikacyjne, parkingi), sieci wodno-kanalizacyjnych, przyłączy elektrycznych i projektu zieleni na działkach 413/55, 413/56, 413/57, 413/58 – własność Zamawiającego oraz projektu zjazdu na działce 413/50 – własność Gminy Sosnowiec w użyczeniu Zamawiającego, usytuowanych w Sosnowcu w rejonie ulic Edwarda Rydza-Śmigłego i Gwiezdnej, zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 1 ustawy PZP), a w szczególności: a) wykonanie projektów budowlanych zgodnych z projektami zagospodarowania terenu, wkreślenie na mapie: budynków, sieci wodno-kanalizacyjnych, przyłączy elektrycznych, ciągów komunikacyjnych, parkingów, wjazdu i wyjazdu z planowanego osiedla, b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedstawienie propozycji w zakresie technologii i kolejności wykonywania prac, c) wykonanie niezbędnych kosztorysów, tj.: kosztorysów nakładczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, d) przedstawienie ścieżki procesu inwestycyjno – proceduralnego w zakresie uzyskania stosownych, niezbędnych decyzji i pozwoleń przewidywanych przepisami prawa, e) sporządzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych wg wzoru (Załącznik nr 3 do umowy) – oddzielnie dla każdego z etapów inwestycji, tak aby każda faza harmonogramu zawierała nie mniej niż 10% wartości prac danego etapu. Zadanie III Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) - dalej zwaną „Prawo budowlane”. Przygotowanie wniosków i uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację ww. przedsięwzięcia wraz z opracowaniem (w razie konieczności) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskaniem (w razie konieczności) opinii ornitologicznej. Zadanie IV Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór Wykonawców robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowań pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotów zamówień oraz w charakterze specjalisty przy ocenie złożonych ofert. Zadanie V Wykonanie wizualizacji 3D, folderu oraz strony internetowej dotyczących planowanej inwestycji. Zadanie VI Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z przepisami (w szczególności art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane) – na każdym z etapów podczas realizacji inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy PZP. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski o/S-c 82 1050 1360 1000 0008 0000 0572. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające identyfikację postępowania do którego zostało wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie MZBM - TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec). Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy PZP, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu; 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, w przypadku zaistnienia zmian, nieodzwierciedlonych w ww. dokumentach, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty będące podstawą tychże zmian (np. uchwała wspólników, prawomocny wyrok sądowy).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje i Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach