Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 64300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4426600, 4426641 , fax. 614 422 754
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Poznańska 33
  64300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4426600, 4426641, fax. 614 422 754
  REGON: 52693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowytomysl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”, obejmującej swoim zakresem następujące element1.1. Hala sportowa- wielofunkcyjna, duża: • wymiana podłogi sportowej wraz z robotami demontażowymi, • likwidacja istniejących zabudów murka pod trybunami – wykonanie nowej zabudowy np. HPL, • zmiana istniejących balustrad na stalowe nierdzewne lub z wypełnieniem przeziernym szklanym ze szkła hartowanego, • zabudowa akustyczna ścian zgodnie z pierwotnymi projektami, • montaż kurtyn działowych z napędem elektrycznym – 2 szt., podział organizacyjny hali na 3 części, • montaż nowego systemu nagłośnienia wraz z aranżacją akustyczną, • montaż oświetlenia drugorzędowego przytłumionego, • wymiana osprzętu sportowego oraz piłkochwytów polipropylenowych na ścianach szczytowych pomieszczeń oraz na otworach okiennych, • wykonanie zabudów wyposażenia elektronicznego (głośniki) oraz nagrzewnic, • wymiana posadzek lastrykowych na podłogach i stopniach schodów przy przejściach wzdłuż trybun, • remont trybun, w tym wymiana krzesełek ze zmianą sposobu montażu – dostosowanie ilości i rozstawu do wymagań przeciwpożarowych, • wykonanie jednolitej podkonstrukcji reklam z możliwością łatwego montażu (wprowadzenie rozwiązania systemowego), • ponowne malowanie hali po remoncie 1.2. Hala sportowa – mała: • wymiana podłogi sportowej wraz z robotami demontażowymi, • wykonanie zabudów wyposażenia, • wymiana osprzętu sportowego, • ponowne malowanie sali po remoncie. 1.3. Korytarze: • wymiana posadzek wraz z robotami demontażowymi, • likwidacja nieczynnych kanałów posadzkowych • wykonanie zabudów zabezpieczających ściany z płyt, np. HPL, • ponowne malowanie korytarzy po remoncie. 1.4. Sale sportowe na piętrze: • wymiana wykładzin sportowych poprzedzone ekspertyzą stanu podłogi i weryfikacji jej rozwiązań technicznych pod kątem właściwości użytkowych, • szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów. 1.5. Pomieszczenia techniczne: • wymiana posadzek wraz z robotami demontażowymi, • malowanie. 1.6. Zespoły sanitarno-szatniowe: • generalna przebudowa związana ze zmianą podziałów przestrzeni i dostosowaniem wymiarów pomieszczeń do obowiązujących przepisów; likwidacja ścian działowych, likwidacja okładzin ściennych i podłogowych, zmiana rozmieszczenia pomieszczeń z dostosowaniem instalacji sanitarnej i elektrycznej, nowe wyposażenie (umywalki, muszle, brodziki, armatura, dw), • wykonanie zabudów zamontowanych kanałów wentylacyjnych, • malowanie ścian i sufitów, • remont szatni uczniowskich, nowe wyposażenie (szafki, ławki, drzwi), 1.7. Pomieszczenia służbowe dyrekcji, nauczycieli i obsługi: • zabudowa sufitowych kanałów wentylacyjnych, • wymiana podług, • szpachlowanie i malowanie ścian, • nowe wyposażenie (regały, biurka, krzesła, stoliki, itp.) • zabudowa, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń magazynowych na sprzęt sportowy. 1.8. Toalety na parterze: • remont generalny – weryfikacja pod kątem spełnienia obowiązujących przepisów 1.9. Toaleta dla niepełnosprawnych: • remont generalny i projekt nowego pomieszczenia Minimalny okres rękojmi dla wykonanej dokumentacji wynosi 3 lata od ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Strony protokołem odbioru. 2. Całość zamówienia została szczegółowo określona w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ, projekcie Umowy załącznik nr 6 SIWZ. 3. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia w stosunku do których wymaga zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” oraz oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 8.1 IDW; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach